Jordbruk

Kompensationsersättningen höjs

Den andel av kompensationsersättningen som finansieras helt med nationella medel höjs genom ett tilläggsanslag av engångskaraktär för 2022 i syfte att trygga den nationella försörjningsberedskapen med anledning av krisen i Ukraina, meddelar jord- och skogsbruksministeriet.

Höjningen är större för djurproduktionen, där kostnaderna har stigit mer än inom växtproduktionen. Förordningen avses träda i kraft den 1 juli 2022 eller, om riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgeten för 2022 senare än det datumet, vid den tidpunkt då tilläggsbudgeten godkänns. Höjningarna betalas till stödmottagarna i samband med utbetalningen av kompensationsersättningarna för 2022.

Ändringen av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland godkändes av programmets övervakningskommitté den 31 maj 2022, och kommissionen väntas godkänna den senast till hösten.