Jordbruk

Kompensationsersättning
och arealbaserade åkerstöd
betalas ut i december

Livsmedelsverket inleder 8.12 utbetalningen av kompensationsersättning och arealbaserade åkerstöd som sökts för 2023.

Kompensationsersättning betalas som ersättning för ogynnsamma klimatförhållanden på grund av Finlands nordliga läge. I december betalas cirka 95 procent av ersättningen till gårdarna. Återstoden av ersättningen betalas av Livsmedelsverket i maj 2024.

Kompensationsersättningens belopp per hektar är detsamma som 2022. Som tilläggsdel till ersättningen för 2022 betalades dock krisstöd för jordbruket vilket gjorde att ersättningen var större än vanligt.

Av de åkerstöd som EU finansierar betalas basinkomststöd, stöd för miljösystem, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis och bidrag för specialväxter ut i december. Cirka 95 procent av stöden betalas ut i december och resten i juni 2024.

I december betalas stöd för miljösystem för åtgärder som naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter. Stöd för åtgärden växttäcke vintertid betalas i juni 2024.

Som tilläggsdel till EU:s inkomststöd för unga jordbrukare betalas krisstöd för jordbruket. Tilläggsstödet för unga betalas utan separat ansökan till jordbrukare som har ansökt om EU:s inkomststöd för unga jordbrukare i ansökan om åkerstöd i år. Syftet med krisstödet är att lindra olägenheter som har påverkats av den torra växtperioden 2023 och de internationella kriser som försvårar jordbrukets ställning. Tilläggsstödet betalas med EU-medel, men nationell finansiering som kompletterar stödet är också möjlig.

Åkerstöd som finansieras med nationella medel betalas ut i sin helhet i december. Stöden är allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbetor.

Stöd som betalas i december 2023:

- Kompensationsersättning
- Grundläggande inkomststöd
- Stöd för miljösystem (med undantag av åtgärden växttäcke vintertid)
- Omfördelningsinkomststöd
- Inkomststöd för unga jordbrukare
- Bidrag för stärkelsepotatis
- Bidrag för specialväxter
- Nationella åkerstöd
- Tilläggsstöd för unga
Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd finns på Livsmedelsverkets webbsida.