Tema

Kommentaren:
Importstoppet är
en möjlighet för skogsvården

Följderna av kriget i Ukraina är svåra att förutspå. Vi kan se importstoppet av virke som en möjlighet att förbättra våra egna skogars skick. Importen av energivirke från Ryssland har varit betydande främst vid sydkusten och nära den ryska gränsen.

Utsläppshandeln och inhemska beslut har gjort marknaden svår för fossila bränslen och för torvleverantörer att sälja energitorv. Skatten på torv höjdes från årsskiftet till 5,7 euro/MWh. Under fjolåret steg priset i utsläppshandeln till en nivå som gjorde att alla stora användare minimerat användningen av torv och fossila bränslen. Höga elpriser har undantagsvis gjort det möjligt att producera el med torv och kol då marknadspriset på el varit tillräckligt högt.

Energibolagen ersatte redan i fjol en rekordmängd torv med trädbränslen. Det goda konjunkturläget för skogsindustrin gav ett stort tillskott av bark och spån till fjärrvärmesektorn.

Användningen av skogsflis ökade sammanlagt med hela 1,8 miljoner kubikmeter, vilket är rekordtillväxt för ett år. Tillväxten i fjol var av samma storleksordning som den sammanlagda importen av rysk flis. Importen ökade inte lägre i fjol.

Torvanvändningen kommer under några få år till betydande del att ersättas av trädbränslen relativt snabbt i alla större anläggningar. I nästa år startar också ett stort värmeverk i Helsingfors, som kommer att innebära ett ökat behov i södra Finland.

Sparåtgärder, effektivisering, utnyttjande av spillvärme, avfallsförbränning och alternativa energikällor tar säkert en del av marknaden och konkurrerar med nuvarande lösningar, men behovet av mera energived är uppenbart.

Importen från Baltikum eller ännu längre ifrån kommer knappast på fråga i stor skala då priserna där skjutit i höjden och virket behövs på hemmamarknaderna.

Vi har en växande areal av unga skogar som behöver gallras. Det är en stor potential. Energianvändningen av fasta trädbränslen förutspås ligga på topp under det här årtiondet, senare kommer andra teknologier att minska behovet enligt olika utredningar.

Virkesbortfallet från Ryssland är en utmaning för den inhemska virkesmarknaden också i övrigt. Gagnvirket kan till stora delar ersättas med inhemskt virke, men den stora björkimporten måste ersättas med barrmassaved.

Det är också viktigt att se till helheten. Virkesanvändningen inom industrin kan från ett år till annat variera med 10 miljoner kubikmeter, det har de allra senast åren visat. Högkonjunkturer är inte eviga.

Tage Fredriksson
branschchef, Bioenergi rf