Hamnvag3 Jun23 Ct
Planerna på en omfartsväg mot Vasa, den så kallade Vasa hamnväg, som skulle dela på byar och jordbruksmark i Tölby, Vikby och Solf upprör många. Däribland många jordbrukare som Bjarne Mara (till vänster), David Köping, Fredrik Ström och Stefan Thölix.
Jordbruk SLC

Jordbrukarna i Korsholm vill inte
ha en omfartsväg på sina marker

NTM-centralen går vidare med planerna på en omfartsväg från Vasa. En väg från Vasklot i Vasa som – om den byggs – kommer kommer få stora konsekvenser för jordbrukarna och invånarna i Tölby, Vikby och Solf i grannkommunen Korsholm.

– Vi är mycket besvikna över att tjänstemännen på NTM-centralen inte lyssnar på oss. Om beslutet om vägplaneringen går vidare i nuvarande form är det bristfälligt och baseras på en miljökonsekvensbedömning som är föråldrad, säger Stefan Thölix, ordförande för ÖSP:s hamnvägsarbetsgrupp.

För drygt tio år sedan började Vasa stad planera för en ny omfartsväg för att minska på de ökande trafikmängderna, i synnerhet den tunga trafiken genom centrum till Vasklot. Därefter har olika alternativ för den så kallade Vasa hamnväg utretts, men på grund av resursbrist lades projektet på is för flera år sedan.

Men i slutet av förra året tilldelade staten överraskande en halv miljon euro för att färdigställa planeringen av den nya vägen. De senaste månaderna har det gått undan och nu är NTM-centralen på god väg att godkänna en vägsträckning som skulle drabba invånare i byarna Tölby, Vikby och Solf i grannkommunen Korsholm mycket hårt.

Även många hektar bördig och bra jordbruksmark riskerar bli uppdelat och därför har också ÖSP och hamnvägsarbetsgruppen från början motsatt sig det alternativet.

– Den dragningen av vägen skulle få mycket stora konsekvenserna för invånarna i byarna och jordbrukarna. Vägen ska ha många parallellvägar på grund av få infarter och det påverkar jordbrukslandskapet mycket. Vi har fört fram de här konsekvenserna genom åren, men tyvärr lyssnar inte tjänstemännen på NTM-centralen, säger David Köping, jordbrukare verksam på Söderfjärden.

Invallat område riskerar förstöras

Det är mycket som den gamla miljökonsekvensbedömningen inte beaktar. Som exempelvis att vägen skulle skära igenom ett invallat jordbruksområde som torrlades på 1960-talet. Åkermarken är gammal havsbotten och en väg här riskerar förstöra dräneringen.

– Marken här är under havsnivån och det finns mycket noggrann dränering med rätt lutning och vattnet pumpas till pumpstationen och vidare till ett dike som rinner ut i stadsfjärden. Det här har inte alls blivit beaktat i de bedömningar som nu görs. Det finns stora risker för att bygga en väg här, menar Fredrik Ström, som är ordförande för invallningsföretaget.

Thölix påminner om att åkermarken här till stora delar består av sura sulfatjordar. Att börja gräva och bygga här kan få konsekvenser för miljön.

– Även det här har undersökts för lite och det som inte heller har beaktats är att kostnaderna kan öka betydligt. Att det kanske måste pålas har inte beaktats, säger han.

Hur påverkas jordbruksmarken om en väg skär av stora delar av skiftena?

– Brukningskostnaderna skulle öka och det blir svårare att komma ut till skiftena. Många skiften skulle också ändra form som gör bearbetningen svårare. Från NTM-centralen pratas det varmt om ägoreglering men det blir mycket svårt med en väg här, svarar Thölix.

Enligt NTM-centralen ska beslutet fattas på tjänstemannanivå inom juni. I dagsläget tyder mycket på att man går vidare med det här alternativet.

– Vi får nu hoppas att man tar sitt förnuft till fånga. För risken med den här dragningen är att det blir längre in till Vasklot än att köra längs motorvägen in. Det kan alltså byggas en väg med stor klimatpåverkan men liten ekonomisk nytta.

Hamnvag4 Jun23 Ct
Hamnvägen planeras att dras rakt över ett invallat område som ligger under havsytan. Området är nu torrlagt och det kan få konsekvenser, konstaterar jordbrukaren Fredrik Ström.

Förespråkar en bro

Vad vill jordbrukarna och invånarna i byarna? ÖSP:s hamnvägsarbetsgrupp har från börjat förespråkat en bro på stadsfjärden. Vägen skulle anslutas mycket tidigare till motorvägen söderifrån och därmed inte drabba jordbruksmark och byarna ifråga.

– Men det alternativet har påståtts bli för dyrt och det har också hävdats att en vägbank i stadsfjärden inte är att föredra. Det låter konstigt eftersom det finns planer på en bro över Kvarken till Umeå.

Det som man från jordbrukarhåll vill är att det ska göras en ny utredning om bland annat trafikmängderna som har ändrat. Wärtsilä har flyttat sin produktion till nya anläggningar på Vasklot och allt fler ska ta sig ut till arbetsplatserna där.

Samtidigt planeras Giga-Vasa-området nära flygplatsen, dit flera bolag inom batteriindustrin kan etablera sig.

– Som det är nu fattas inte besluten om planeringen av hamnvägen på tillräckliga fakta. En bro skulle vara det bästa alternativet. Som vi ser det riskerar hamnvägen, om den dras enligt nuvarande plan, inte att minska trafiken genom centrum eftersom det för många blir en omväg.

– På något sätt känns det som det är Vasapolitikerna som trycker på NTM-centralen för att planen ska gå vidare. Och vi förbises helt, säger Thölix.

Enligt Svenska Yle menar Anders Östergård, direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur på NTM-centralen i Södra Österbotten, att ett beslut om den nya hamnvägen troligen hinner tas snart. Enligt honom uppdateras som bäst information från 2017.

– Har vi ett tillräckligt beslutsunderlag kan vi ta ett beslut, säger han till Svenska Yle.

Det är fortfarande oklart om och när hamnvägen byggs. Några pengar i statsbudgeten är inte reserverade ännu.