Landsbygdsnäringar

Investeringar i grön omställning
påskyndas genom
företrädesförfarande

Statsrådet har godkänt en proposition i syfte att påskynda investeringar i den gröna omställningen. Under 2023-2026 ges företräde i regionförvaltningsverkens tillståndståndsbehandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen åt sådana investeringsprojekt som är viktiga för den gröna omställningen, meddelar Miljöministeriet.

Avsikten är att minska Finlands beroende av fossil energi, att öka självförsörjningen i fråga om energi och ta steg mot en ekologiskt hållbar ekonomi.

– Det förfarande som vi nu skapar säkerställer att gröna investeringar kan framskrida utan fördröjningar. Det är viktigt såväl med tanke på klimatarbetet som energisjälvförsörjningen, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Regionförvaltningsverken ska i tillståndsbehandlingen ge företräde till projekt som gäller förnybar energi, produktion av koldioxidsnål vätgas, elektrifiering av industrin, avskiljning och återvinning av koldioxid eller batteriklustret och som beaktar principen om att inte orsaka betydande skada. Regeringen anser att dessa områden är avgörande för främjandet av den gröna omställningen och ren energi.

Under vårens budgetförhandlingar lovade regeringen mer personalresurser för att påskynda tillståndsprocessen och för att stödja förvaltningsdomstolarnas behandling av besvär. Det görs också tilläggssatsningar på utvecklandet av den elektroniska tillståndsprocessen och på stöd till kommunerna för tillståndsprocessen för grön omställning.

Företrädet i lagförslaget innebär att behandlingen blir snabbare i alla steg av tillståndsprocessen vid regionförvaltningsverket. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan å sin sida främja projekten för grön omställning i samband med miljökonsekvensbedömningen och i besluts- och utlåtandeprocessen.

Om man vill göra processen snabbare måste man också beakta den tid som går åt till att söka ändring i beslut. I propositionen föreslås därför att besvär som är viktiga med tanke på investeringar i den gröna omställningen ska behandlas skyndsamt vid förvaltningsdomstolarna 2023-2028. Enligt förslaget ska domstolarna också skynda på behandlingen av besvärsärenden som gäller detaljplaner som är viktiga med tanke på energiproduktion och generalplaner som styr utbyggnad av vindkraft.