Marknad

Inom köttbranschen finns
osunda handelsmetoder och verksamheter som är i strid med
livsmedelsmarknadslagen

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå genomförde en enkätundersökning hösten 2023 där man frågade om man i handel inom köttbranschen tillämpar god handelssed och om den nya livsmedelsmarknadslagen inverkat på verksamheten.

Från enkätsvaren framkommer att de mesta problemen inom köttbranschens handel gäller betalningstiderna. Hela 46 procent av de svarande upplevde detta som ett problem.

Som det specifikt största problemet upplevde man det att produkterna inte betalas inom utsatt betalningstid. Enligt livsmedelsmarknadslagen är den maximala betalningstiden för jordbruksprodukter och livsmedel 14 dagar, men parter i ett avtal kan komma överens om en förlängd betalningstid, ändå maximalt 30 dagar, om produkten är sådan att den inte kan fara illa.

Man måste tydligt komma överens en förlängd betalningstid. På varuleverantörens initiativ kan man i vissa situationer komma överens om en ännu längre, maximalt 60 dagar lång betalningstid.

– Vi har publicerat tydliga instruktioner om hur man i livsmedelsmarknadslagen slår fast betalningstider. Trots det har för långa betalningstider också visat sig vara ett problem för bageri- och konditoribranschen, enligt den enkät som genomfördes förra året. Det här är ett problem inom livsmedelskedjan som kräver åtgärder. Om problemen fortsätter så överväger ombudsmannen lagstadgade sanktioner eller andra repressalier, konstaterar livsmedelsmarknadsombudsmannen, advokat Ismo Tuominen.

Nästmest problem upplevde man att förorsakades av ensidig ändrande av kontraktsvillkor, det här upplevde 37 procent av de svarande som ett problem. Också ändringar i sista minuten av beställningar och beställningsmängder upplevdes som ett problem av 33 procent av de svarande.

De svarande kände till livsmedelsmarknadslagen mycket väl, men enbart lite över hälften visste att det finns en livsmedelsmarknadsombudsman i Finland. Man upplevde också att livsmedelsmarknadslagen förbättrade varuleverantörernas ställning i livsmedelskedjan i varje fall till en del.