Lpx 00155766
Boskapsgårdar på kvävebelastade områden i Nederländerna ska få en premie om de lägger ned verksamheten. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Holländska djurgårdar får
nedläggningspremie av EU

EU-kommissionen beviljar sammanlagt 1,47 miljarder euro som kompensation till djurgårdar i Nederländerna som frivilligt upphör med verksamheten. Målet är att minska kvävebelastningen i områden där utsläppen överstiger vissa miniminivåer.

Nederländerna har ett synnerligen tätt boskapsbestånd. Landets jordbruksproduktion räknar in omkring 100 miljoner nötdjur, 12 miljoner grisar och 100 miljoner höns. Jordbruket anses svara för 16 procent av landets utsläpp av drivhusgaser.

Den nederländska regeringen har redan tidigare skärpt utsläppsmålen för kväve. I stora delar av landet måste utsläppen sänkas med 70 procent. I vissa regioner ska utsläppen sänkas med upp till 95 procent.

Politikerna kräver skärpta reduceringsmål för kväveutsläpp i naturskyddsområden. Planerna har gjorts upp med målet att sänka utsläppen med mellan 12 och 70 procent, beroende på region.

Gäller områden med stark belastning

Nu har EU-kommissionen kommit regeringen till mötes med finansiering av ett massivt program som kompenserar stängningar av gårdar i särskilt belastade områden. Upp till 3.000 gårdar i Natura 2000-områden ska stängas.

Regeringen planerar två olika program, de så kallade LBV och LBV Plus, som ska kompensera boskapsgårdar för kostnader som uppstår i samband med nedläggningar i överbelastade naturskyddsområden.

Programmen ska löpa fram till slutet av februari 2028, och gäller små och medelstora djurgårdar i områden där kvävebelastningen överstiger fastställda miniminivåer. Åtgärderna är frivilliga för gårdar som ansöker om stöden.

Enligt den så kallade LBV-ordningen för 500 miljoner euro ska stödet betalas ut i form av direkta bidrag som till 100 procent kompenserar producenter som upphör med mjölkboskap, grisar och fjäderfä.

LBV Plus-ordningen för 975 miljoner euro kommer att gälla för producenter med mjölkboskap, grisar och fjäderfä och kalvar. Även inom denna sektor planeras bidrag med kompensationer upp till 100 procent.

I fall där nedläggningarna medför förluster av produktionsrättigheter eller förorsakas av rivningskostnader, kan producenten erhålla kompensationer som motsvarar upp till 120 procent av förlusterna.

EU kräver en definitiv nedläggning

I gengäld ska stödmottagaren garantera att nedläggningen av produktionen är definitiv och oåterkallelig. En ny, motsvarande verksamhet får inte startas, varken i Nederländerna eller på annan ort inom EU.

Kommissionen motiverar sitt tillstånd för stödordningarna med att de följer EU-reglerna för statliga stöd. Stödet underlättar stängningen av verksamhet till förmån för en hållbar och miljövänlig utveckling och stöder målen i EU:s gröna giv.

Enligt kommissionen kan arrangemangen betecknas som nödvändiga för att förbättra miljön i de aktuella områdena och ge plats för miljövänlig och hållbar produktion. Stödet medför positiva effekter och motverkar en snedvridning i konkurrensen.

I sina motiveringar framhåller den ansvariga kommissionären Margarethe Vestager att EU:s riktlinjer tillåter stöd för en hel eller delvis nedläggning av produktionskapacitet av miljöskäl.

Ett viktigt villkor är löftet av stödmottagaren att inte starta motsvarande slag av verksamhet någon annanstans. Stödet kan endast utbetalas till producenter som konstant har producerat ifrågavarande produkter under fem år före själva stängningen.