Jordbruk Landsbygdsnäringar

Högre stöd för Leaderprojekt på Åland

Landskapsregeringen har godkänt Lokalkraft Leader Ålands nya utvecklingsstrategi som ger möjlighet att finansiera projekt enbart med stödpengar och talkoarbete.

Numera kan man få 80 procent i stöd för miljöförbättrande åtgärder jämfört med maximalt 60 procent tidigare under den nuvarande programperioden 2014-2020. Även andra typer av projekt kan få 80 procent i stöd ifall de får höga poäng när urvalskriterierna bedöms.

Den nya strategin gör det alltså möjligt att hela motfinansieringen för ett Leaderprojektet helt och hållet kan bestå av talkoarbete  som värderas till 15 euro per timme.

Lokalkraft Leader Ålands verksamhetsledare Alexandra de Haas berättar att det i dagsläget finns ca 1 miljon euro kvar att söka som bidrag för olika projekt. Ansökningar kan göras fortlöpande och projekten ska vara slutredovisade senast under första halvåret 2021.

Projektbidrag kan dels ges inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det andra programmet handlar om Ålands genomförande av Finlands operativa program för fiskerinäringen med delfinansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Inom de två strategierna finns sammanlagt ca 1,8 miljoner euro att fördela till allmännyttiga projekt på Åland under åren 2014-2020. Hittills har ett 40-tal projekt föreslagits få stöd på totalt 800.000 euro. Det handlar om 15 fiskeleaderprojekt och 28 leaderprojekt.