S Market Halpuutus
Det är viktigt att få in enkätsvar från så många representanter för livsmedelskedjan som möjligt. Samtidigt kan man också främja en rättvisare utveckling inom hela livsmedelskedjan. FOTO: S-gruppen/Lauri Mannermaa
Jordbruk SLC Marknad

Hjälp till att göra den reviderade
livsmedelsmarknadslagen
tydlig för jordbrukare

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder med hjälp av en enkät hur tydlig den reviderade livsmedelsmarknadslagen är för olika aktörer inom livsmedelskedjan. Genom att besvara enkäten kan jordbrukare hjälpa till att göra lagen enklare att förstå för sin egen sektor.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen vill hjälpa jordbrukare och andra aktörer inom livsmedelskedjan att förstå hur de kommer att påverkas av den reviderade livsmedelsmarknadslagen som träder i kraft i november.

Därför ombeds alla berörda parter besvara en enkät som utreder hur tydlig den nya lagen är, och kring vilka frågor det behövs mera information och rådgivning.

– Den reviderade livsmedelsmarknadslagen berör så gott som alla jordbrukare på någon nivå, berättar specialsakkunnig Tapani Yrjölä vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå. Vi upplever att en viktig uppgift för oss inom livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå är att förmedla information om kommande förändringar i bland annat handelsmetoder och kontrakt, för alla som kommer att påverkas av lagen.

Därför är det viktigt att få in enkätsvar från så många representanter för livsmedelskedjan som möjligt. Svaren används för att ta fram anvisningar och rådgivning kring vad lagen innebär för var och en aktör. Samtidigt kan man också främja en rättvisare utveckling inom hela livsmedelskedjan.

– I dagens läge är många försäljningskontrakt rätt generella, säger Yrjölä. Istället borde kontrakten bearbetas så att de bättre gagnar alla parter, och i synnerhet jordbrukaren. Vi kan till exempel ta ställning till vad lagen säger om hur det lönar sig att göra upp kontrakt.

Rådgivning via SLC

I enkäten presenteras bland annat utdrag ur lagen, där respondenten får berätta hur lätt det är att förstå texten.

– Vi letar konkret efter punkter i lagen som olika aktörer ser som svårförståeliga eller kräver förtydligande. När svaren samlas in kommer vi aktivt att vara i kontakt med jordbrukare, till exempel via SLC och MTK för att erbjuda handledning kring lagförändringen.

I och med lagreformen utvidgas livsmedelsmarknadslagens tillämpningsområde avsevärt när företag som tillhandahåller förplägnads- och inkvarteringstjänster samt den offentliga sektorns livsmedelsupphandlingar kommer att omfattas av den reviderade lagen.

Till lagen har också fogats bestämmelser om förbjudna affärsmetoder som definieras i UTP-direktivet (EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder).

Enkäten hittas här och kan besvaras på svenska eller finska senast 12.4 (förlängd svarstid). När enkäten är avslutad kommer svaren att publiceras på livsmedelsmarknadsombudsmannens webbplats.