Jordbruk EU Marknad

Halalkött får inte märkas som eko

Kött från rituell slakt får inte säljas med ekologisk märkning utan förestående bedövning av djuret. Det fastställer EU-domstolen som hänvisar till att ekoproduktion förutsätter minsta möjliga lidande. Det är inte möjligt utan bedövning.

EU-domstolen har dryftat halal- och kosherköttets status med anledning av ett klagomål från den franska organisationen OABA, som värnar om djurskydd under slakt. Organisationen ville stoppa marknadsföringen av malet halalkött som ekologisk produkt.

OABA påpekade att halalkött förutsätter en ritual där djuret slaktas utan bedövning. Slaktmetoden står i motsatsförhållande till EU:s lagstiftning om ekologisk produktion som förutsätter minsta möjliga lidande under slakten.

Den franska certifieringsmyndigheten Ecocert avvisade OABA:s begäran. Djurskyddsorganisationen besvärade sig över beslutet. En appellationsdomstol skickade frågan vidare till avgörande i EU-domstolen.

Nu har EU-domstolen tagit ställning och ger djurskyddarna rätt. Enligt domstolen hänvisar EU-lagstiftningen i flera förordningar till att ekologiskt kött endast får genomföras med produktionsmetoder som uppfyller strängast möjliga djurskyddsnormer.

Kravet på bästa möjliga djurskydd gäller alla stadier av produktionen, också inom slakten. Domstolen hänvisar till vetenskapliga studier som belägger att bedövning är den bästa metoden för att skona djur från onödigt lidande under slakt.

Domarna konstaterar att rituell slakt utan föregående bedövning undantagsvis kan tillåtas i EU med hänvisning till religionsfriheten. Denna typ av slakt är däremot inte ägnad att dämpa smärtor, stress eller lidande i lika hög grad som slakt under bedövning.

Lagen förutsätter en hög skyddsnivå

Enligt domstolen är det i princip möjligt att förkorta djurets lidande under rituell slakt med ett exakt snitt över halsen med en vass kniv. Trots detta uppfyller tekniken inte förutsättningarna för minsta möjliga lidande.

Domstolen anser att slakt som följer religiösa riter utan föregående bedövning inte går att likställa med de metoder som EU-föreskrifterna föreskriver. En hög djurskyddsnivå förutsätter att djuret bedövas.

Enligt EU-domstolen syftar den ekologiska märkningen till att upprätthålla konsumenternas förtroende för ekologiska produkter. Här ingår också djurskyddet. Produkter från djur som slaktas rituellt utan bedövning ska därför inte ekomärkas.

EU-domstolen avviker undantagsvis från generaladvokatens rekommendation från oktober 2018. Den svenska generaladvokaten Nils Wahl betonade då att EU-lagstiftningen inte nämner slaktmetoden som kriterium för ekologisk märkning.