Img 2650
Redan för elva år sedan besökte Mikael Lundell Tyskland för att bekanta sig närmare med möjligheterna till vindkraft. Tack vare 20 kilometer slang längs havsbotten får han sedan 2013 det mesta av växthusets värmebehov från havet.
Landsbygdsnäringar

Gröna ministern protesterar mot växthusodlares vindmölla

Utvecklingsministern Alfons Röblom från Hållbart Initiativ, som de gröna kallar sig på Åland, är eld och lågor beträffande planerna att bygga hundratals vindkraftverk i havet norr och söder om fasta Åland. Men när växthusodlaren Mikael Lundell på Vårdö Simskäla vill bygga ett vindkraftverk för att kunna utöka sin odling utan att förstora växthusarealen på 12.000 kvadratmeter sätter ministern tummen ner och överklagar kommunens byggnadslov till Ålands förvaltningsdomstol.

Landskapsregeringen kräver att bygglovet underkänns och att ärendet återförvisas för ny behandling i kommunens byggnadsnämnden.

För att slippa den tidsödande omvägen via förvaltningsdomstolen har Lundell i stället vänt sig direkt till landskapsregeringens miljöbyrå med en ansökan om att få göra intrång i miljön bredvid naturreservatet.

– Problemet är att det finns olika tolkningar om det verkligen behövs miljötillstånd för ett vindkraftverk vars kapacitet understiger 2 megawatt, säger Lundell, som är ordförande för SLC:s trädgårdsutskott.

Miljöanmälan och intrångsansökan

Sedan en miljöanmälan lämnats in till Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet ÅMHM beviljade Vårdö kommuns byggnadsnämnd bygglov för vindkraftverket med villkoret att landskapets miljöbyrå hörs i efterhand.
Men ansvarige ministern Alfons Röblom motiverar beslutet att föra ärendet till ÅFD att byråns miljötillstånd skulle ha inhämtats på förhand och att byggnadsnämnden borde ha avslagit byggnadslovet.

Henrik Lindqvist som är verkställande direktör för de åländska vindkraftsföretagens gemensamma samarbetsbolag Allwinds håller inte med om den tolkningen.

– I det här fallet ska det inte behövas något miljötillstånd i ordets rätta bemärkelse. Därför har vi nu förutom miljöanmälan till ÅMHM också till miljöbyrån lämnat in en ansökan om att få göra intrång i naturmiljön fast det planerade vindkraftverket ligger utanför reservatet. Sen får man se hur myndigheterna tolkar saken, kommenterar Lindqvist.

Vill bygga 300 meter från naturskyddsreservat

I LR:s beslut hänvisas den åländska naturvårdslagens paragraf om möjlighet att stoppa ett projekt som ”i betydlig utsträckning” försämrar ett områdes naturvärden. Det aktuella fallet handlar om ett vindkraftverk 300 meter ifrån naturskyddsområdet.

– Sammanfattningsvis har byggnadsnämnden i Vårdö kommuns beslut därmed tillkommit i felaktig ordning, det strider mot lag och beslutet har inneburit att nämnden har överskridit sina befogenheter, sägs det i beslutet.

Miljöbyråns nej till vindkraftverket motiveras med att det skulle byggas nära naturskyddsområdet och att vindkraftverk kan ha negativa effekter på fågellivet ”som förekommer talrikt” inom reservatet. Nära den planerade platsen för vindkraftverket finns nämligen flera ”växelbon”, alltså ”alternativa häckningsplatser”, som ”tillhör en fågelart som av EU har utpekats vara av gemenskapsintresse”.

Havsörnar jagar fågelungar i flock

I beslutet sägs inte vilken fågelart det handlar om, men uppenbarligen gäller det havsörnar, som det numera verkar finnas alltför många av på Åland.
Just havsörnens utbredning anses av många som en viktig orsak till att speciellt antalet ejdrar minskat kraftigt trots att det knappt förekommit någon vårjakt på Åland de senaste tiotal åren.

– Man ser havsörnar som i flock jagar framför allt just ejderungar, berättar Mikael Lundell.

Han hänvisar till att Simskäla är en liten ö där det är svårt att flytta vindkraftverket utan att det kommer alltför nära bebyggelse.

– Och här på Simskäla har jag inte hört varken bofasta eller sommarstugeägare protestera mot vindkraftsplanerna.