Skogsbruk

Granbarkborren
svärmar på Åland

De varma dagarna under vecka 19 den 8-14 maj ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång på Åland. Och när skogsbruksingenjör Mats-Johan Flinck från landskapets skogsbruksbyrå kontrollerade fällorna i måndags den 22 maj var antalet barkborrar dubbelt större än föregående måndag den 15 maj.

Det här betyder att det nu är dags för skogsägarna att titta efter nya angrepp i sina skogar. Den nya generationen granbarkborrar är klar att lämna träden cirka 8-10 veckor efter svärmningen vilket innebär mitten av juli månad.

- Nyangripna träd och färska vindfällen bör upparbetas och transporteras bort från skogen innan dess, betonar Flinck.

Han påpekar att man inte enbart på basen av antalet barkborrar i fällorna kan dra några säkra slutsatser om hur svåra angrepp det kan förväntas ett visst år

Det är nu fjärde året som landskapets skogsbruksbyrå har nio feromonfällor utplacerade på tre olika platser. Fällorna måste flyttas efter varje avverkningssäsong.

– Och efterhand som granskogar avverkas blir det allt svårare att hitta platser som uppfyller kriterierna.

Närmare information om granbarkborren finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/skogsbruk/granbarkborre.