Pflanzenschutz Bmel Trecker Bringt Pflanzenschutzmittel Aus 1
EU-kommissionen när förhoppningar om ett snart förnyande av tillståndet för glyfosat med fem år.
Jordbruk EU

Glyfosat uppfyller säkerhetskraven i EU

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat fyller EU:s säkerhetskrav, framgår av en preliminär rapport från EU:s matmyndighet Efsa. Enligt rapporten tyder alla fakta på EU-tillståndet för ogräsmedlet kunde förnyas redan i september.

Resultaten presenterades för EU-länderna redan den 11–12 juni av generaldirektoratet för matsäkerhet (Sante) vid ett slutet möte för den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

De första preliminära slutsatserna presenterades i korthet av Efsa redan den 6 juli. EU-myndigheten drog redan då slutsatsen att inga kritiska områden har påträffats som skulle ge skäl till oro. I det skedet saknades emellertid ännu vissa data.

Det nuvarande EU-tillståndet för glyfosat som aktiv beståndsdel i växtskyddsmedel gick ut i medlet av december 2022. Tillståndet förlängdes därefter tillfälligt i väntan på Efsas fullständiga rapport, som ska offentliggöras i slutet av juli.

Fakta ställs mot politik

När Efsas bedömningsprocess har slutförts, startar politiska diskussionen med EU:s medlemsländer. Baserat på de vetenskapliga slutsatserna kommer EU-kommissionen att utarbeta ett utkast till förordning om en femårig förlängning av tillståndet.

Med avseende på det stora antalet studier som måste utvärderas inom ramen för bedömningen, har EU:s medlemsländer bildat en grupp länder som går igenom innehållet och rapporterar om resultaten.

Bedömningsgruppen för glyfosat består av Frankrike. Ungern, Nederländerna och Sverige. Dokumentationen levererades år 2020 av de berörda kemikalieföretagen. Enligt kommissionen är dokumentationen den hittills mest omfattande i sitt slag.

Rapporterna omfattar mer än 180.000 sidor med fakta, fördelade på 1.500 studier och mer än 12.000 vetenskapliga artiklar. Loggarna har varit allmänt tillgängliga. Slutsatserna ska som nämnts vara klara i slutet av juli.

Bollen hos EU-länderna

Efsa utvärderar alla risker som glyfosat kan medföra för människor, djur och miljön. De publicerade slutsatserna skickas in till EU:s generaldirektorat för hälsa och matsäkerhet. Efter analys skickas förlängningsrapporten till medlemsländerna.

Beroende på resultatet av omröstningen ska de enskilda medlemsländerna ta ställning via en omröstning i den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. EU-kommissionen måste fatta beslutet senast i december 2023.

I fall medlemsländerna fattar sitt beslut med kvalificerad majoritet, följer kommissionen vanligen resultatet. En kvalificerad majoritet uppnås när 55 procent av medlemsländerna, som tillsammans representerar minst 65 procent av EU:s befolkning, röstar för eller emot.

Om försöket däremot misslyckas, hänskjuts förslaget till en besvärsnämnd. Den består av representanter från alla EU-länder. I fall ett beslut trots detta inte kommer till stånd, måste kommissionskollegiet fatta avgörandet.