Img 4463
På allmän väg gäller det att slå på takblinkern om man kör med breddningshjul och traktorns bredd överstiger 2,6 meter. ARKIVFOTO
Jordbruk Maskin & teknik

Glöm inte takblink och
belysning om du kör med
breddningshjul på vägen!

Det har kommit till LF:s kännedom att traktorförare har bötfällts för att ha kört med breddningshjul på vägen utan att traktorn varit försedd med orangefärgad takblink. Det lönar sig att beakta den här regeln i vägtrafiklagen, nu när det börjar bli vårbrukstider. På vissa håll lär man ha varit ute på åkrarna redan.

Om man blir fast för att köra med breddningshjul på traktorn utan takblink och traktorns bredd överstiger 2,6 meter, kan man komma att betala en avgift för trafikförseelse på 100 euro.

I fall det också finns andra brister kan avgiften höjas till 140 euro eller rentav 180 euro. Det senare beloppet är om ekipaget till exempel samtidigt överskrider något tillåtet mått, där avgiften för trafikförseelse är 140 euro. Förhöjningen på 40 euro när man har flera brister, läggs nämligen alltid till den grövsta förseelsen eller den förseelse som leder till den högsta avgiften.

Om förseelserna rentav bedöms medföra fara för andras säkerhet kan det emellertid bli fråga om bötfällning för äventyrande av trafiksäkerheten. Det rör sig ofta om 12-14 dagsböter, vars storlek beräknas enligt inkomst.

Lyktor och reflektorer kvar i nya lagen

Det heter så här i 129 paragrafens tredje moment i den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020:

”Vid körning på väg med en traktor med breddningshjul vars bredd mätt från breddningshjulen överskrider den bredd på 2,6 meter som allmänt är tillåten på väg, ska traktorn ha en framåt och bakåt synlig varningslykta som avger ett blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 65.”

När regeringen Sipilä lämnade över propositionen om den här lagen till den förra riksdagen var motiveringarna till införandet av takblinken att de allt större gårdarna och den ökade trafiken har lett till att bilar och traktorer med breddningshjul möts oftare på vägen än tidigare.

”Den som möter en traktor försedd med breddningshjul på en väg måste ofta styra det egna fordonet alldeles in till vägkanten och sakta in eller till och med stanna fordonet”, hette det i motiveringarna.

Ett blinkande ljus på taket förbättrar avsevärt traktorns synlighet. Det gäller i synnerhet på en kuperad och kurvig väg, vilket förlänger tiden från man ser traktorn till själva mötet på vägen.

Sedan tidigare gäller dessutom regeln (paragraf 129, andra momentet) att en traktor, vars bredd mätt från breddningshjulen överskrider 2,6 meter, både fram och bak ska förses med lyktor och reflektorer som utvisar den största bredden ”under mörker eller i skymning, och även annars när omständigheterna kräver det”.

Paragraf 129 hänvisar till att transport- och kommunikationsverket, alltså Traficom, ger ut föreskrifter om lyktor och reflektorer och hur de ska placeras på fordonet. De finns i föreskriften ”Användning av fordon på väg”.

Handlar om den faktiska bredden

Momenten om reglerna för blink och belysning i paragraf 129 handlar uttryckligen om den faktiska bredden, när traktorn är försedd med breddningshjul. De ska alltså inte blandas ihop med det första momentet i samma paragraf 129, där det bland annat heter att ”vid mätningen av en traktors största bredd beaktas inte ett tillkopplat arbetsredskap, breddningshjul eller stänkskärmar som är monterade medan breddningshjul används”.

Värt att notera är säkert också att man enligt den nya vägtrafiklagen ändå får koppla en högst 3,3 meter bred vagn för svämgödsel till traktorn. Om vagnen är bredare än 2,6 meter måste det dock finnas framlyktor på traktorn samt baklyktor och reflektorer på vagnen, som visar hela bredden.

De för traktorn avsedda framåtriktade lyktor och reflektorer som ska visa transportens största bredd får fästas på släpvagnens främre del, ifall traktorns bredd inte hindrar dem från att synas framåt. Lyktor som utvisar transportens bredd krävs dock bara i mörker eller i skymning eller när sikten är nedsatt, till exempel på grund av vädret.


Så säger Traficom i sina föreskrifter

Traficoms föreskrifter om lyktor och reflektorer som anger den största bredden för en traktor bredare än 2,60 meter, till exempel när den är försedd med breddningshjul:
1) lyktorna och reflektorerna ska fästas så att de anger fordonets största bredd och placeras så att fordonets konstruktioner eller last inte skymmer dem för andra trafikanter,
2) lyktorna och reflektorerna ska vara minst 0,35 och högst 1,50 meter över marken, om inte något annat föranleds av traktorns konstruktion,
3) lyktorna ska lysa när fram- och baklyktorna lyser,
4) de framåtriktade lyktorna ska visa orangegult ljus och de bakåtriktade lyktorna rött ljus,
5) lyktans reflektoröppning ska vara minst 40 cm2,
6) lyktan ska avge ett konstant ljus med högre ljusstyrka än ljuset från de bakre lyktorna har, men inte högre än bromslyktornas ljusstyrka,
7) reflektorerna ska vara minst 75 mm breda och minst 150 mm höga,
8) de i punkt 7 avsedda framåtriktade reflektorerna ska vara vita eller orangegula och de bakåtriktade röda.
I stället för eller utöver de ovan avsedda reflektorerna får man använda sådana skyltar som avses i 130 paragrafens andra moment i vägtrafiklagen. Där heter det så här:
”För markering av över 2,60 meter breda motorredskap, arbetsredskap och släpanordningar ska på fordonet framtill och baktill eller, om arbetsredskapet eller släpanordningen dras, på dragfordonet framtill och arbetsredskapet eller släpanordningen baktill fästas en med växelvis röda och gula eller röda och vita tvärränder eller diagonala ränder försedd skylt som till sin längd och placering motsvarar fordonets och arbetsredskapets största bredd och i vars ytterkanter det på den främre skylten finns vita reflektorer och på den bakre skylten röda. Det behövs dock ingen reflektor på en skylt som uppfyller kraven på reflekterande förmåga i E-reglemente nr 104 för kategori C. Skylten får inte fästas så att den framåt reflekterar annat än vitt eller gult ljus.
Om det till en traktor vars högsta tillåtna hastighet är högre än 50 kilometer i timmen har kopplats ett arbetsredskap som hindrar bak- och bromslyktor samt körriktningsvisare eller reflektorer att synas bakåt, ska arbetsredskapet förses med motsvarande lyktor och reflektorer.
De krav som avses i denna paragraf tillämpas också på arbetsredskap som inte är bredare än 2,60 meter och som kopplats till en traktor eller ett motorredskap, om arbetsredskapet överskrider fordonets största bredd med mera än 0,20 meter.
Traficom meddelar föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos markeringar, lyktor och reflektorer som avses i paragraf 130 samt om deras placering på fordonet eller arbetsredskapet.”
I föreskriften heter det så här om skyltarna:
Den skylt som enligt 130 § 2 mom. i vägtrafiklagen ska användas för markering av över 2,60 meter breda motorredskap, arbetsredskap och släpanordningar ska uppfylla följande krav:
1) skylten ska på båda sidorna ha en yta på minst 300 cm2,
2) skylten ska fästas så att den anger fordonets eller arbetsredskapets största bredd och placeras så att fordonets konstruktioner eller last inte skymmer den för andra trafikanter.
Källa: Traficoms föreskrift ”Användning av fordon på väg”
TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019
Föreskriften kan laddas ned från Traficoms sida på internet. Klicka på ”Vägtrafik” och sedan på ”Föreskrifter” i kolumen som kommer upp lite längre nere till vänster på sidan.
Du kan också skriva in ”Användning av fordon på väg” i sidans sökfält.