Cc82D1D1 203C 4Ccb Bbf9 27Adafa11Ef8
Avrinningsvatten som klarnat tack vare gips från diket på ett skifte som gipsbehandlats senaste höst. FOTO: Mats Willner
Jordbruk

Gips har redan spridits
på 45.000 hektar åker

År 2022 utvidgades KIPSI-projektet till att omfatta Finlands hela kustområde, där det finns många åkrar som är lämpliga för gipsbehandling och goda möjligheter att förbättra vattendragens tillstånd. Ansökningstiden öppnade på nytt i juli.

Innan KIPSI-projektet inleddes hade gipsspridning testats som vattenskyddsmetod åtminstone inom Trap- och SAVE-projekten, där spridningsarealen var sammanlagt 1.652 hektar. I ett gipsprojekt vid Vanda ådal som leddes av John Nurminens stiftelse deltog för sin del 73 gårdar och gips spreds på 3.615 hektar.

I ett pågående projekt som finansieras av John Nurminens stiftelse och förverkligas i samarbete med organisationen Rädda Lumparn uppmuntras också åländska jordbrukare att prova på gips som jordförbättringsmedel.

Redan nu har alltså gips spridits i samband med olika projekt på ca 45.000 hektar. Gips minskar enligt inhemsk forskningskunskap utlakningen av både fosfor som är bunden vid markpartiklar och upplöst fosfor. Fosforn förblir i marken i en form som växterna kan utnyttja och det har inte rapporterats några nackdelar för odlingen.

Gips minskar också utlakningen av upplöst och partikulärt organiskt kol till vattendragen. Med tanke på markstrukturen och markbördigheten är det bra att kolet hålls kvar i åkerjorden.

Något nytt ämne är gipset inte för jordbruket i Finland, tidigare har framför allt potatisodlare i norra Österbotten redan i många år använt gips som jordförbättringsmedel och kalciumgödsel. Erfarenheterna av områdets tidigare gipsbehandlingar syns också i projektets spridningsstatistik.

Gipsansökan är öppen

Ansökan öppnades på nytt i juli efter en systemuppdatering. Ansökningar som inlämnats i juli eller senare behandlas i den ordning de kommit in, och det är då inte säkert att man kan välja spridning till hösten 2023.

Gipset levereras till åkerkanten så nära spridningstidpunkten som möjligt. Spridningen utförs av en entreprenör som konkurrensutsatts av projektet. Gipset sprids med en precisionsspridare försedd med tallrikar.

Gipset och spridningen är gratis och skattefri och påverkar inte jordbruksstöden.

Gällande andra markförbättringsmedel stöds under denna säsong nationellt endast gips och inom CAP-programmet strukturfiber.

Gipsansökan hittas på adressen www.kipsinlevitys.fi.