Obs 20221017 Obs0069
Fyra nöjda skogsministrar har slutit allians: Fr.v. Torbjörn Haak (Sverige), Antti Kurvinen (Finland), Irena Šinko (Slovenien) och Norbert Totschnig (Österrike). FOTO: OTS
Jordbruk Skogsbruk EU

Fyra skogrika EU-länder
sluter gemensam allians

De skogrika EU-länderna Finland, Sverige, Österrike och Slovenien har bildat en arbetsgemenskap som ska värna om ländernas skogsintressen. Målet är en suverän, aktiv skogspolitik och förvaltning.

Initiativet avser att bevaka de medverkande ländernas egna intressen och principerna för skogsbruk och förvaltning. De fyra länderna tillkännagav initiativet i samband med jordbruksministrarnas rådsmöte i Luxemburg denna vecka.

Finland, Sverige, Österrike och Slovenien utgör kärnan i den strategiska alliansen, som också står öppen för andra EU-länder. Initiativet har redan ett brett stöd i nitton medlemsländer, som tillsammans representerar 80 procent av skogsarealen i EU.

Länderna har tillsammans grundat en gemensam allians med namnet ”4 Forest Group”. Målet är att skydda och vidareutveckla modeller för en modern, aktiv och hållbar skogsförvaltning.

Förutsättningen är att skogspolitikens subsidaritetsprincip respekteras på EU-nivå i form av en strategisk allians. I egenskap av skogrika länder har de fyra medlemmarna en lång tradition och kompetens inom skogsbruket.

EU får samla nationell skogsdata

Huvudsyftet med partnerskapet är att utbyta kunskap och praktiskt kunnande, men ett inte mindre viktigt mål är att säkerställa principen för skogsrelaterat beslutsfattande på EU-nivå. Detta ska skötas lokalt som hållbar skogsförvaltning.

De fyra grundarländerna utgör kärnan i gruppen men andra EU-länder har också möjlighet att delta. Länderna kommer att utbyta erfarenheter på årliga skogskonferenser med roterande värdskap. Först i tur står Österrike, som står värd nästa år.

Skogsländerna understryker gemensamt att skogspolitiken är och förblir en nationell angelägenhet för respektive medlemsländer. Skogen har alltid administrerats av varje enskilt land och så bör det förbli också framöver.

Finlands jordbruksminister Antti Kurvinen framhåller att Finland stöder utvidgningen av en harmoniserad skogsinformation på EU-nivå. Varje medlemsland ansvarar emellertid för den strategiska planeringen av de egna skogarnas användning.

I samband med EU:s skogsstrategi för 2030 har EU-kommissionen aviserat ett förslag till rättsakt för övervakning, rapportering och datainsamling om skog. Detta betraktar Finland och de övriga länderna som en positiv sak.

Länderna stöder insamlingen av harmoniserad skogsdata på EU-nivå. EU kan därefter dra nytta av den informationen. Finland håller emellertid fast vid principen att resultaten ska utvärderas i medlemsländerna.

Oro över läget på marknaderna

Ministermötet i Luxemburg diskuterade också läget på de globala marknaderna för jordbruksprodukter. Osäkerheten efter den ryska invasionen i Ukraina har fördjupats ytterligare av energikrisen och de brutna gasleveranserna från Ryssland.

Priset på viktiga jordbruksprodukter och insatsvaror har fortsatt att stiga. Trots den partiella öppningen av hamnar i Ukraina och något sjunkande priser på spannmål, uttryckte ministrarna en djup oro över situationen.

Ett stort problem är den bristande förutsägbarheten när det gäller tillgången på jordbruksprodukter och volymer. Det är omöjligt att bedöma hur jordbruksexporten från Ukraina kommer att utvecklas. Det råder fortfarande brist på lagringsutrymmen.

Ministrarna utbytte dessutom åsikter om EU:s pågående förhandlingar om frihandel med tredjeländer, inklusive Mercosur och Australien. Ministrarna betonade betydelsen av att främja global frihandel med tredjeländer.