Kolumn Selander Webb
Naturresursinstitutet och Skogscentralen har tillsammans skrivit ett informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta, skriver Annikka Selander, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i sin kolumn. Foto: Anna Kujala
Skogsbruk Opinion Tema

Kommentaren: Forskningsresultat och praktiska råd i samma paket om rotröta

Tiotals år av avverkningar året om utan bekämpningsåtgärder ledde till att rottickorna i dag är de värsta skadegörarna i våra barrskogar. Rottickorna orsakar rotröta både på gran och på tall och de sprids med sporer vid avverkningarna under hela den tjälfria tiden. Största delen av infektionerna sker via färska stubbar men i redan angripna bestånd sprids rottickan också som svampmycel i trädens rötter. Rötan förstör granens värdefulla rotstock, och virke hamnar i massaveds- eller energivedstraven.

För att vi effektivt ska kunna bekämpa rottickan behöver alla känna till hur den sprids och vilka faktorer som inverkar på spridningen.
Naturresursinstitutet och Skogscentralen har tillsammans skrivit ett informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta. Det är nu första gången som forskningsrön och praktiska råd har sammanställts i ett och samma paket. Häftet är skrivet för det praktiska skogsbrukets aktörer, både virkesköpare, skogsmaskinförare och skogsägare, och förhoppningsvis får det bred spridning.

Häftet innehåller allmän information om rottickan, en beskrivning av effektiv bekämpning och en redogörelse för hanteringen av rotröterisken i likåldrig och olikåldrig skog. Där finns rikligt med foton som hjälper att identifiera granens och tallens rotröta före och efter avverkningen. Det innehåller också en minneslista för skogsägaren att pricka av när det är dags för virkesförsäljning.

Vi vill framhålla speciellt tre saker:

1. Stubbehandlingen är förhandsbekämpning av rotticka.
Stubbehandling är en lönsam och långtidsverkande skogsvårdsinvestering som tryggar skogarnas hälsa och virkesproduktionsförmåga. Klimatuppvärmningen ökar ytterligare infektionsrisken och därför blir effektiv förhandsbekämpning absolut nödvändig. I annat fall utgör rotrötan ett stort hot mot skogens tillväxt och virkesproduktion.

2. Stubbehandlingens fulla effekt uppnås endast när bekämpningsmedlet täcker hela stubben.
God kvalitet betyder att hela stubben är täckt och att det finns ett minst en millimeter tjockt lager av medlet på stubben. Maskinförarens omsorgsfullhet är avgörande. Egenkontrollen och en rapport från den är synnerligen viktig för att skogsägarna ska få en garanti över att bekämpningen fungerar.

3. Vinteravverkning är fortsättningsvis det säkraste sättet att undvika infektioner av rotticka.
Den tryggaste tiden för avverkning är på vintern när marken är frusen. Friska bestånd ska prioriteras när vi väljer vinteravverkningsobjekt.

Informationshäftet är skrivet av forskningsprofessor Jarkko Hantula och forskare Tuula Piri vid Naturresursinstitutet och skogsvårdsexpert Annikka Selander vid Skogscentralen. Det kan läsas på webben på både Skogscentralens och Naturresursinstitutets webbplats och där hittar du också faktakort med den viktigaste informationen i ett nötskal. Häftet går också att beställa från Skogscentralen, se här.

Annikka Selander,
skogsvårdsexpert,
Finlands skogscentral