Jordbruk

Försummelserna nästan
fördubblades i urvalsbaserade
inspektioner inom djurskyddet

Av Livsmedelsverkets senaste rapport över tillsynen inom djurskyddet framgår att försummelserna har ökat på gårdar med nötkreatur, svin och får. I de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna uppdagades förfarande som strider mot författningarna på 30 procent av gårdarna med produktionsdjur. Mängden är så gott som dubbelt så stor som året innan.

– Enligt analysen av resultaten av tillsynen fungerade det riskbaserade urvalet väl i fjol. Att tillsynsresultaten försvagats på urvalsgårdarna innebär nödvändigtvis inte att läget mer allmänt försämrats på djurhållningsplatserna utan det kan också innebära att den riskbaserade tillsynen fungerat: Ju bättre tillsynen inriktas på riskgårdar, desto sannolikare är det också att försummelser påträffas, säger överinspektör Taina Mikkonen på Livsmedelsverket.

År 2019 gjordes urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 379 gårdar med produktionsdjur och på 345 av dem fanns djur vid inspektionstidpunkten. I den urvalsbaserade tillsynen över gårdar med produktionsdjur har allt sedan året 2017 tyngdpunkten årligen lagts på en viss djurart.

I fjol lades tyngdpunkten särskilt på gårdar med får och det syntes också i resultatet: På gårdarna med får (99 stycken) ökade andelen försummelser till 20 procent från året innan (0 %).

På 34 procent av de inspekterade gårdarna med nötkreatur (171) uppdagades försummelser och mängden är inemot tre gånger så stor som året innan. Av alla försummelser som uppdagades hos nötkreatur konstaterades 30 procent hos kalvar.

Antalet svingårdar som inspekterades var sammanlagt 32. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna uppdagades på 41 procent av de inspekterade gårdarna och det är klart mer än året innan (27 %).

Antalet pälsdjursfarmer som inspekterades var 31 och på 35 procent av dem uppdagades brister.

På gårdar med nötkreatur, svin och får och i pälsdjurfarmer uppdagades brister vanligen i krav som direkt påverkar djurens välbefinnande.

Över 6.000 inspektionsbesök

Antalet djurskyddsinspektioner som byggde på en misstanke översteg gränsen 6.000 inspektionsbesök redan för femte året i rad. Antalet inspektionsbesök var sammanlagt 6.358. Vart fjärde av dem var uppföljande inspektioner med vilka man säkerställde att tidigare meddelade förelägganden hade följts.

Liksom under tidigare år också inriktades merparten av inspektionerna på hundar, katter, nötkreatur, fjäderfä och hästar.

Under 618 inspektionsbesök (10 % av besöken) konstaterades allvarliga försummelser och myndigheterna vidtog brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välbefinnande.

Under 29 procent av besöken (i 1.833 objekt) uppdagades sådana missförhållanden, i vilka man ingrep med förbud och förelägganden i avsikt att omedelbart eller inom utsatt tid få djurhållningen höjd till den miniminivå som lagen förutsätter.

Liksom under tidigare år också inriktades merparten av de brådskande åtgärderna på sällskapsdjur.

I djurtransporter uppdagades försummelser i 12 procent av de inspekterade transporterna. Missförhållandenas andel steg från året innan (6 %) efter en flera år lång god utveckling.