Hastar Img 7792
Centralt i förslaget till förordning är kraven på att främja hästens möjlighet att tillgodose sina fysiologiska behov och väsentliga beteendebehov. Hästen ska ha möjlighet att umgås med andra hästar, röra på sig tillräckligt och gå ute samt ha tillgång till rent dricksvatten och ofta ha tillgång till grovfoder (hö, ensilage, vall). ARKIVFOTO
Jordbruk

Förslag till ny förordning
om hästars välfärd

Genom förordningen kompletteras lagen om djurvälfärd i fråga om krav som gäller hästars välfärd, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Centralt i förslaget till förordning är kraven på att främja hästens möjlighet att tillgodose sina fysiologiska behov och väsentliga beteendebehov. Hästen ska ha möjlighet att umgås med andra hästar, röra på sig tillräckligt och gå ute samt ha tillgång till rent dricksvatten och ofta ha tillgång till grovfoder (hö, ensilage, vall).

De senaste åren har mängden forskningsdata om hästars välfärd ökat. Samtidigt har människors intresse för djurvälfärd ökat avsevärt. Man kan därför anse att samhällelig acceptans är en förutsättning för hästhushållningens framtid. Detta ställer större krav än tidigare på beaktande av hästars välfärd, både inom lagstiftningen och i praxis inom sektorn. 

Enligt förslaget till förordning ska en häst dagligen ha möjlighet till fri rastning. Därtill ska hästen ha möjlighet att kunna höra och se sin artfrände i stall och lösdriftsstall. I förslaget ställs kravet att mellanväggar i boxar ska vara konstruerade så att hästarna har möjlighet att komma i kontakt med mularna, och för detta krav gäller en övergångsperiod.

I förslaget ingår inget krav på att en häst i hägn måste ha minst annan häst med sig, förutom när det gäller hästar under två år. Det går dock att avvika från detta krav om de unga hästarna är skodda och det finns risk för att de skadar varandra.

Enligt lagen om djurvälfärd ska hästen ha kontinuerlig tillgång till vatten i stall och lösdriftsstall samt på bete i de fall då hästen tillbringar mer än hälften av dygnet på bete. Genom förordningen kompletteras kraven på tillgång till vatten så att hästen alltid ska ha tillgång till vatten på betet då marken inte är frusen. Under köldperioder ska hästen erbjudas vatten i hägnet med minst fyra timmars mellanrum.

När det gäller utfodring innehåller förslaget ett krav på att hästen inte ska vara utan grovfoder längre än sex timmar utan avbrott. Eftersom hästen är ett betesdjur kräver dess artspecifika beteende att hästen ofta har tillgång till grovfoder. Med höautomater och olika slow feed-anordningar kan man förkorta den tid som hästen är utan grovfoder, och samtidigt göra sig mindre bunden vid skötseln av hästen.

I förslaget ingår minimikrav på hägn som finns i anslutning till nya stall. När det gäller boxar för stora hästar med en mankhöjd på över 170 cm ökar minimistorleken efter en övergångsperiod på tio år. Också minimikraven på storleken på lösdriftsstall ökar, men med en övergångsperiod på fem år.