Jordbruk Skogsbruk

Finländska spelregler för handel
med kolkrediter har publicerats

Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en guide som berättar vilka spelregler som borde gälla för den frivilliga handeln med kolkrediter. Syftet med guiden är att göra den inhemska handeln med kolkrediter pålitlig och ge företag chans att göra inhemska klimatgärningar.

De båda ministerierna har i samarbete med bland annat konsultföretaget Gaia Consulting gjort guiden. Kolkrediter är ekonomiska instrument som kan köpas och säljas och som ger innehavaren rätt att släppa ut en viss mängd koldioxidekvivalenter i atmosfären.

Det förekommer mycket missbruk i handeln med klimatkompenserande kolkrediter. Företag påstår sig erbjuda klimatneutrala varor och tjänster, även om de finns stora frågetecken kring om de klimatkompenserande åtgärderna som använts verkligen ger klimatnytta eller bara är så kallad ”grönmålning”.  I enlighet med lagstiftningen om miljöpåståenden måste påståenden vara klara, entydiga, sanningsenliga och deras sanningshalt måste kunna verifieras.

Internationell god praxis

Guiden syftar till att sammanställa internationell god praxis för kolkreditmarknaden, på ett sätt som lämpar sig för den finländska marknaden. De spelregler som presenteras i guiden är inte juridiskt bindande, utan endast rekommendationer.

Inom EU pågår som bäst ett arbete för att utveckla ett certifieringssystem som skulle gälla i alla EU-länder.

Vid presentationen av guiden berättade Anna Laine från Gaia Consulting att den viktigaste delen av handeln med kolkrediter är att de utsläppsminskningar som säljs via systemet verkligen har uppstått genom aktiva åtgärder. Att de inte skulle ha uppstått annars.

Då det gäller skog handlar det till exempel om att skogen gödslats så att den växer snabbare än utan den aktiva gödslingsåtgärden, berättade jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Det är också viktigt att utsläppsminskningen är bestående – helst i över hundra år, påpekar Anna Laine.

– Med hjälp av spelreglerna kan vi främja utvecklingen av den inhemska marknaden för kolkrediter. Förtroendet bland företag och konsumenter ökar och marknadens trovärdighet blir bättre. Det är bra att de klimatåtgärder som företagen genomför i Finland kan hjälpa landet på vägen mot våra klimatmål, sade Antti Kurvinen.

Guiden får även kritik

Även om guiden beröms av de två ministerierna som varit med om att göra upp den, så är alla inte lika positiva.

I ett pressmeddelande kritiserar föreningen Hiilisidonta ry publikationen för att den inte ger någon lösning på så kallad dubbel bokföring av klimatåtgärderna. Med dubbel bokföring menas i detta sammanhang att samma klimatåtgärd redovisas på två ställen, till exempel av staten och av det företag som utfört åtgärden.

I guiden sägs att företag inte kan använda sig av finländsk klimatkompensation för att stöda sin väg mot kolneutralitet. Orsaken är att all kolbindning som sker i de finländska skogarna tillhör staten.

– Eftersom det bundna kolet används för att nå statens klimatmål, kan den enskilda skogsägaren inte sälja kolkrediterna, påpekar föreningens ordförande Matti Toivonen i pressmeddelandet. 

Det kan enligt honom leda till att marknaden för den frivilliga handeln med kolkrediter i Finland förs bort från finländska aktörer och skogsägare.