Dsc09666
ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson betonar att också de åländska växtodlarna och inte enbart mjölkbönderna behöver ekonomisk kompensation för de kraftigt höjda produktionskostnaderna.
Jordbruk SLC

Extrastöd för Ålands
mjölkbönder, men växtodlarna
vill också ha sitt

Ålands landskapsregering satsar 500.000 euro på ett nytt mjölkstöd som ger 140 euro per ko samt 250.000 euro som bidrag åt Ålandsmejeriet ÅCA för att trygga mjölkproduktionen på Ålands två största mjölkgårdar som svarar för 60 procent av mejeriets råvara.

Pengarna tas från det krisstöd på en miljon euro som Åland fick från regeringen Marins krispaket till jordbruket för att kompensera jordbruket för de kraftigt höjda kostnaderna för elektricitet och gödsel.

Ålands producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson konstaterar att stödbeslutet har väckt förvåning och kritik bland växtodlare. Hon poängterar att det handlar om ett politiskt beslut som ÅPF inte haft någon möjlighet att påverka.

– Nu förväntar sig växtodlarna att de kompenseras ekonomiskt på något annat sätt eftersom det här beslutet går helt emot stödpengarnas ursprungliga syfte att kompensera alla odlare höjda el- och gödselkostnader, säger Eriksson-Paulson.

Svenska folkpartiet SFP var pådrivare för stödet som medförde att landskapsregeringen fick en miljon euro av staten för att stöda det åländska jordbruket.

Hälften av de åländska pengarna har tidigare fördelats till hela jordbrukssektorn, men nu har alltså pengar som  motsvarar det resterande och hittills ofördelade stödbeloppet på 500.000 euro getts för att trygga Gesterby Mjölks och Hagas kungsgårds mjölkproduktion och på det sättet säkra Ålandsmejeriets framtid.

– Inom ÅPF inser vi att mejeriet och mjölkproduktionen med sina stora ringverkningar är en nödvändig och omistlig del av det åländska jordbruket, men nu ser vi alltså fram emot att landskapsregeringen också ger pengar för att stöda växtodlingen för de stora kostnadsstegringarna efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina, poängterar ÅPF-ordföranden.