Jordbruk EU

EU:s agrarministrar
pratade teknik i Spanien

EU:s agrarministrar möttes denna vecka i spanska Córdoba för att diskutera den tekniska utvecklingens roll för övergången till en hållbar jordbruksproduktion. Finland representerades vid det informella ministermötet av statssekreterare Päivi Nerg.

Ministrarna framhöll betydelsen av ny teknik och nya innovationer för att tackla nya utmaningar inom jordbruket. Producenterna måste vara beredda att investera i ny teknik och digitala lösningar, vilket kräver höga investeringar.

Ministrarna betonade i sammanhanget behovet av starka jordbrukspolitiska investeringar i medlemsländerna. Den finländska delegationen leddes denna gång av statssekreterare Päivi Nerg, som framhöll bioekonomins centrala roll för EU:s miljö- och klimatmål.

Bioekonomin är ett viktigt område som förbättrar EU:s konkurrenskraft och frigör ekonomin från fossila bränslen. Detta stärker matförsörjningen och EU:s öppna strategiska autonomi på livsmedelsområdet.

De samlade EU-ministrarna diskuterade den nya växtförädlingstekniken som ett viktigt verktyg för att förbättra jordbrukets produktivitet och bidra till anpassningen till de utmaningar som följer klimatförändringen.

Ministrarna betonade vikten av konsumenter och jordbrukare informeras ingående och öppet om ny teknik på området. Öppenhet och information är nyckeln till konsumenternas förtroende för matproduktionen. 

 På en experimentgård i anslutning till universitetet i Córdoba förevisade de spanska värdarna en experimentgård. På gården förevisades ny teknik med resurseffektiv bevattning, gödsling och jordbearbetning.