Jordbruk EU

EU vill skärpa reglerna
för långa djurtransporter

EU-kommissionen ska ännu före julen lägga fram nya förslag till regler för djurtransporter. För första gången kommer maximala transporttider att föreskrivas i lag. I princip får transporten inte ta längre än nio timmar i anspråk.

Kommissionens utkast till en kommande förordning om djurskydd har publicerats av nyhetstjänsten Agra-Europe. Syftet med planerna är att minska djurens lidande under långa transporter.

Långa djurtransporter är ett regelbundet återkommande tema i den europeiska unionen. Kommissionen har gång på gång tagit upp frågan till diskussion men medlemsländerna har hittills varit oeniga om kännbara skärpningar av reglerna.

Det nyaste förslaget bygger enligt uppgift på de senaste vetenskapliga rönen. Huvudregeln är att hästar, nötboskap, får, getter och grisar får transporteras högst nio timmar till ett slakteri.

Den maximala transporttiden får överskridas om inget lämpligt slakteri är tillgängligt. Boskap som transporteras av andra orsaker får transporteras upp till 21 timmar med en paus efter tio timmar.