Jordbruk EU

EU skärper regler för antibiotika
till boskap – i slutet av 2021

Det ska bli slut på den slentrianmässiga medicineringen av antibiotika till boskap i EU. Ministerrådet uppdaterade förordningen på måndagen, men de nya bestämmelserna träder i kraft först i slutet av 2021.

Förordningen förbjuder användning av antibiotika till boskap i förebyggande syfte. I princip medför ändringen inte mycket nytt för de nordiska länderna, där antibiotika används mycket återhållsamt inom djurhållningen.

I Syd- och Mellaneuropa medicineras boskapen i betydligt rikligare utsträckning. Där måste djurproducenter och veterinärer snart ställa om sina rutiner. Antibiotika får bara i undantagsfall ges till boskap i förebyggande syfte.

De nya bestämmelserna ska dämma upp den alltför frikostiga medicineringen. Anledningen är den oroande utbredningen av antibiotikaresistenta bakterier, som årligen beräknas förorsaka 33.000 dödsfall i EU.

Vid sidan av humanmedicinen berör antibiotikaresistensen i hög grad veterinärmedicinen. Fortfarande är det allmänt att blanda antibiotika i djurfoder för att hålla boskapen frisk. Det innebär att till och med friska djur matas med antibiotika.

Enligt data från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är Italien det land i EU där mest antibiotika ges till produktionsdjur. Övriga länder med en omfattande försäljning av veterinärmedicinska mikrobläkemedel är Spanien, Portugal och Cypern.

De nordiska länderna använder i jämförelse försvinnande små mängder antibiotika inom boskapsproduktionen. Försäljningen av antibiotika för boskapsproduktion har på det hela taget börjat avta i EU, men det finns stora variationer mellan länderna.