Pgp 4596B
Finlands jordbruksminister Antti Kurvinen (t.h.) och hans österrikiska kollega Norbert Totschnig anser att EU:s skogsländer vinner på att samarbeta. FOTO: BML/Paul Gruber
Jordbruk Skogsbruk EU

EU-ministrar värnar om
skogsländernas kompetens

Skogen och EU:s skogsstrategi stod på dagordningen då de europeiska jord- och skogsbruksministrarna på måndagen samlades i Bryssel. Ministrarna krävde också att tillgängligheten på gödselmedel måste tryggas till överkomliga priser.

Ministrarna från de skogrika länderna poängterade igen en gång att skogspolitiken är en nationell fråga som ska handhas och utformas i respektive medlemsländer. Det gäller samtliga initiativ som påverkar skogarna.

Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen kräver att medlemsländerna ska få delta i planeringen i ett möjligast tidigt skede. Det gäller inte bara själva genomförandet. Man får inte heller glömma de många olikheterna mellan länderna.

Skogsägarna måste involveras

Kurvinen får flankstöd av Österrikes jordbruksminister Norbert Totschnig, som i likhet med sin finländska kollega kräver en aktiv skogspolitik som förankras i vederbörande medlemsländer och branschens intressenter.

För en hållbar europeisk skogspolitik är det viktigt att engagera skogsexperter och -ägare i beslutsprocessen. Det är viktigt att konsultera nationell expertis och föra en politik som stimulerar aktiv skogsförvaltning.

Enligt Totschnig beaktas inte den europeiska skogspolitikens subsidiaritetsprincip i tillräcklig utsträckning i de skogrika länderna. Restriktioner för användning av trävirke skulle inte ha avsedd effekt eftersom skog ska brukas för att effektivt binda CO2.

Förslaget till förordning väcker fortfarande nya frågor. Jag kommer att fortsätta arbeta för att skydda Österrikes aktiva och hållbara skogsförvaltning. Användningen av trä för energiändamål ska fortsättningsvis också främjas, inskärper Totschnig.

Gödsel till rimligt pris

Ministrarna fick också ta del av kommissionens meddelande om gödselmedel. Medlemsländerna välkomnade beskedet och betonade vikten av en garanterad livsmedelssäkerhet.

Minister Kurvinen är nöjd över kommissionens sammanställning av åtgärdsförslag för att förbättra tillgången på gödselmedel till rimliga priser. Kurvinens österrikiska kollega Norbert Totschnig är också i stort sett tillfreds med gödselstrategin.

Vi måste se till att gödselmedel i fortsättningen importeras till Europa utan avbrott. Det vore viktigt att sänka producentpriserna och därmed gödselpriserna med mer förnybar energi. Hållbar biomassa är en del av lösningen, menar den österrikiska ministern.

Under mötet presenterade kommissionen också jordbruksaspekterna inom EU:s förordning om återställande av naturen. Under diskussionen stödde medlemsländerna generellt själva målen men befarade att den administrativa bördan kan bli tung.

Ministrarna undrade också var kommissionen tänker sig att hitta medel för restaureringar. Flera medlemsländer, inklusive Finland, efterlyser framför allt mer flexibilitet vid genomförandet av restaurering av jord- och skogsbruksområden.