Jordbruk EU

EU-länderna ska integrera
klimat och miljö i nästa CAP

EU:s nya strategi ”från jord till bord” ska i idealfall integrera klimat- och miljöstrategier som ett kugghjul i den nya jordbrukspolitiken. Ett nära samarbete med medlemsländerna är nödvändigt för att nå målet, betonar kommissionen i sitt förslag.

De nya strategierna för livsmedel och artmångfald väcker diskussion. Kommissionen vill bland annat halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel. Minst 25 procent av jordbruksmarken i EU ska odlas med ekologiska metoder.

Än så länge är det oklart hur de nya strategierna ska samspela med de konkreta CAP-åtgärderna. I stället för strikta lagförslag lägger kommissionen fram rekommendationer som åtminstone till valda delar ska involveras i de nationella strategiplanerna.

Mer frihet och ansvar

Enligt kommissionen vill man lägga upp ett nytt sätt att arbeta. En målsättning är att ge medlemsländerna större friheter att bestämma hur deras jordbruk kan arbeta för att på bästa sätt uppfylla de gemensamma målen.

De strategiska planerna ska ge medlemsländerna chansen att skapa en jordbrukssektor som återspeglar respektive lands karaktär. Kommissionens strategiplaner måste därför inte omsättas till punkt och pricka i varje medlemsland.

Enligt kommissionen är det inte meningen att varje medlemsland nödvändigtvis måste höja sin ekoproduktion till 25 procent av arealen om andra är duktigare. Växtskyddet måste inte heller reduceras med exakt 50 procent. Målen gäller för EU som helhet.

Med beaktande av de nationella och regionala behoven ska varje medlemsland välja en egen strategi. Nästa etapp är att utse de ändamålsenliga CAP-verktygen och sätta upp kvantifierbara mål för att styra genomförandet under budgetperioden.

Strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken ska täcka alla CAP-verktyg som är tillgängliga under direktstöd, marknadsstöd och landsbygdsutveckling. Kommissionens uppgift blir att bedöma helheten.

Förslag som inte tillfredställer kommissionen skickas tillbaka från Bryssel med förslag till förbättringar. Medlemsländerna förväntas framför allt leverera planer med starka indikatorer som klargör hur specifika målsättningar ska nås.

Större utrymme för säråtgärder

Om man får tro kommissionen ska de nya strategiplanerna ge medlemsländerna en konkret subsidiaritet som bättre återspeglar deras särförhållanden. Planerna ska ändå samordnas för att bidra till de gemensamma CAP-målen.

Samtidigt förbehåller sig kommissionen ändå rätten att fastställa konkreta förutsättningar för finansieringen av de ekologiska programmen. De praktiska åtgärderna ska regleras i viss mån för att bättre svara mot de ekologiska målen.

Enligt kommissionen ska specifika krav uppfyllas för basstödet, framför allt bevarandet av permanenta gräsmarker, våtmarker och landskap. För konkreta klimat- och miljöåtgärder föreslås separata stöd.

Kommissionen vill dessutom införa regler som främjar ekologiskt jordbruk, precisionsjordbruk och åtgärder till förmån för den biologiska mångfalden. Strategin ska också minska användningen av antibiotika inom jordbruket.