Jordbruk EU

EU beviljar undantag
för träda och växtföljd

EU-kommissionen beviljar ett temporärt undantag från reglerna för växtföljd och skyldigheten till arealuttag för 2023. Enligt ett pressmeddelande från kommissionen frigör beslutet omkring 1,5 miljoner hektar jordbruksmark för odling av spannmål.

Det tillfälliga undantaget motiveras av osäkerheten inom matproduktionen i samband med kriget i Ukraina. Kommissionen understryker att EU-länderna behöver varje ton spannmål som kan produceras i medlemsländerna.

En majoritet av EU-länderna efterlyste en smidig lösning redan på jordbruksministrarnas föregående möte i juni. Redan i det skedet meddelade sexton medlemsländer sitt intresse att stöda förslaget, bland dem också Finland.

Enligt kommissionen är åtgärden ett sätt att frigöra mark för att maximera produktionen av spannmål och tryggar därmed världens livsmedelsförsörjning. Kommissionen påminner om att det globala livsmedelssystemet just nu möter stora risker och osäkerhet.

Standarderna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden är viktiga för att bevara markens potential och förbättra den biologiska mångfalden. På detta sätt stärker åtgärden jordbrukssektorns hållbarhet och bevarar en hög potential för matproduktionen.

Kommissionen understryker att undantaget är tillfälligt. Det avser endast ansökningsåret 2023 och begränsas till åtgärder som är absolut nödvändiga för att hantera de rådande problemen inom den globala livsmedelsförsörjningen.

Undantaget avser inte odling av grödor som används för djurfoder, som majs och soja. Enligt kommissionen bygger åtgärden på en omsorgsfull avvägning mellan kravet på global matsäkerhet till överkomliga priser och skyddet av den biologiska mångfalden.

Även om EU befinner sig i en extraordinär situation med avseende på livsmedelstryggheten, måste omställningen gå vidare i riktning mot en hållbar jordbrukssektor i linje med jord till bord-strategin, framhåller kommissionen.

Tyskland har tagit avstånd från förslaget. Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir har varit ovillig att pruta på redan beslutna ekologiska principer i sitt hemland. Özdemir är redo att godta undantaget för växtföljd men vill inte röra arealuttaget.

EU-kommissionen med att årets spannmålsskörd i EU i år blir lägre än 2021, inte minst på grund av den utdragna torkan. För i år förutspår myndigheterna i Bryssel en produktionsnedgång på 2,5 procent.