Eko Nu 1
Projektet Eko Nu höll försöksdag vid de ekologiska försöksrutorna i Lovisa. NSL:s ekorådgivare Micaela Ström och Torbjörn Lönnfors redogjorde för försöksresultaten.
Jordbruk Tema

Ekoodlare samlades i Lovisa

Projektet Eko Nu höll förra veckan en fältträff vid försöksrutorna i Lovisa. Efter genomgången av försöksresultaten förevisade BT-Agros Boris Lindgård olika harvpinnar- och spetsar samt mekanisk bekämpning av fleråriga rotogräs med hjälp av maskinen Kvick-Finn som företaget tillverkar. SLC Nylands utskott för ekologisk produktion möttes efter fältträffen.

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps ekorådgivare Micaela Ström och Torbjörn Lönnfors berättar att odlingsförsöken i Lovisa omfattar de spannmålsslag som vanligtvis odlas ekologiskt i södra Finland, alltså vete, havre och korn.

– Vi har såväl gödslade som ogödslade försök här, säger Ström.

Med ögat kan man helt klar uppfatta skillnaden mellan de två, trots att gödslingen består av bladgödsel som är godkänd för ekologisk odling i två givor som inte heller i sig är särskilt stor. Första givan gödslade man med mancozin (mangan, koppar och zink) och bortrac (bor), andra gången med mancozin och kalciumvätska.

I synnerhet vetet har tydligt reagerat på gödslingen. Bland resultaten från försöken med havre och tidigare års försök kan man också notera att Belinda uppvisar mindre mängder med DON (mögeltoxiner). De övriga havresorterna, till exempel Matty, uppvisar ingen DON-halt överhuvudtaget.

Mer information om de ekologiska odlingsförsöken hittar du på ekonu.fi. Där finns också användbar information till dig som funderar på att börja med ekoodling.

Projektet in i följande fas

Micaela Ström berättar att projektet Eko Nu, verksamt i Nyland och Österbotten, nu går in i nästa skede.

– Eko Nu har blivit Eko Nu 3.0, vilket rent konkret innebär att målsättningarna uppdateras och att vi till exempel också börjar med odlingstekniska försök. De här odlingsförsöken har vi hittills enbart haft i östra Nyland men nu är tanken att vi också ska börja med dem i Österbotten, säger hon.

Projektets målsättningar är att väcka intresse för ekoodling, väcka intresse för cirkulär ekonomi, bredda och utöka utbudet av ekologiska produkter i regionerna, arbeta för att medverka i nationella nätverk för att öka den ekologiska konsumtionen, höja kompetensen hos målgruppen samt stärka samarbetet inom hela den ekologiska kedjan.

Eko Nu 3
Boris Lindgård från BT-Agro höll en förevisning av olika slags harvpinnar och -spetsar. Han framhöll bland annat att en gåsfot har en genomskärande effekt på ogräs, men att vinkeln på gåsfoten har stor betydelse.

Gåsfotens vinkel viktig

Efter förevisningen av odlingsförsöken höll BT-Agros Boris Lindgård en demonstration av olika slags harvpinnar och -spetsar. Lindgård framhöll bland annat att en gåsfot har en genomskärande effekt på ogräs men att vinkeln på gåsfoten har stor betydelse.

– Växtföljden är förstås av enorm betydelse i ekologisk odling. Allt utgår från den, säger han.

Lindgård förevisade också BT-Agros maskin Kvick-Finn för mekanisk bekämpning av fleråriga rotogräs, framför allt kvickrot. Vid försökstillfället i Lovisa körde man med den i torrt före vid ett vallbrott, vilket torde vara tämligen idealiska förhållanden.

Eko Nu 2
Noteras kan att Belinda havre börjat uppvisa en viss DON-halt (mögeltoxiner), trots att den inte är alarmerande. I till exempel Matty havre observerades ingen förekomst alls av DON, berättar ekorådgivarna Micaela Ström och Torbjörn Lönnfors vid NSL. Stefan Widlund är ekologisk odlare i Lovisa och ekoförsöken hålls på hans skiften.

Nya odlare – anslut er nästa vår!

Efter Boris Lindgårds förevisning höll SLC Nylands utskott för ekologisk produktion möte. Utskottet konstaterar att enligt skrivningarna i regeringsprogrammet säkerställs finansieringen av nya ekoförbindelser år 2020. 2021 kommer sannolikt att bli ett övergångsår för CAP:s del, vilket betyder att det igen då kan vara osäkert med nya ekoförbindelser.

Intresserade nya odlare uppmanas därför ansluta sig nästa vår, 2020. En förbindelse som ingås 2020 säkrar den nuvarande ekoersättningen till gällande villkor för fem år framåt.

Utskottsmedlemmarna konstaterar också att marknaden drar tack vare att intresset för ekologiska livsmedel fortsätter att öka bland konsumenterna. Det är därför välkommet att det utlovats medel för nya ekoförbindelser samt att det erbjuds möjlighet för ekogårdar med djuren i konventionell produktion att övergå också med djuren till eko.

SLC Nylands utskott för ekologisk produktion framhåller att i fall man funderar på att börja odla ekologiskt så lönar det sig att redan nu ta kontakt med sin lokala rådgivare för en utredning av förutsättningarna och kraven på gården. Gå igenom odlingsplanen och kolla upp närmaste ekogrundkurs.

Kom också ihåg att man kan utnyttja Råd 2020 till att reda ut förutsättningarna för och kraven vid övergång till ekologisk produktion.