Maras Biogas 3 B Webben
För drygt en och en halv månad sedan började de ekologiska mjölkproducenterna Bjarne och Tobias Mara i Tölby i Korsholm producera biogas på gården. Huvudsyftet med investeringen är att få odlingsmässiga fördelar. Bland annat dör en stor del av ogräsfröna i processen när svämgödsel omvandlas till metangas. Gården får också ett lättlösligare sväm där kväve lättare frigörs.
Tema

Egen bioenergiproduktion
ger värme och odlingsfördelar

För några månader sedan började Bjarne och Tobias Mara producera egen bioenergi på gården. Biogasen ger både värme och många odlingsmässiga fördelar. På grund av höga elpriser kan också elproduktion på ekomjölkgården bli verklighet i framtiden.

– Hit till reaktorn pumpas det dagligen från fähuset sväm som värms upp till cirka 42 grader. Då startar en process där organiskt material bryts ner och metangas bildas. Biogasen används sedan som bränsle i värmepannan som förser fähuset och andra byggnader med värme, förklarar Bjarne Mara, ekologisk mjölkproducent i Vikby i Korsholm.

I flera år har Mara planerat att ha egen biogasproduktion på sin gård. För drygt två månader sedan kunde anläggningen tas i bruk och är troligen den första på gårdsnivå i Österbotten för tillfället. I praktiken är det en vanlig urinbrunn med fyra meter höga element med 30 centimeters isolering med vattentak och presenning.

– Reaktorn rymmer 280 kubik och är fylld hela tiden. En blandare rör om med jämna mellanrum och gasen som bildas far genom en gasledning genom ett rör till värmepannan som finns i en byggnad till ladugården, förklarar Bjarnes son Tobias Mara.

Maras Biogas 1 Webben
Biogasen från svämgödseln används som bränsle i pannan som förser ladugården med värme.

Ersätter flis

Biogasen fungerar som bränsle och fungerar som en vanlig oljebrännare som alstrar värme till anläggningarna.

– Tidigare använde vi flis som bränsle, men det är nu ersatt till 80-90 procent. På vintern när det är som kallast kommer vi att vara tvungna att komplettera med flis för att producera tillräckligt med värme, säger Bjarne.

Att producera egen bioenergi av kornas gödsel var inte det primära målet med investeringen i en biogasanläggning. De odlingsmässiga fördelarna vägde faktiskt tyngst.

– Svämgödseln som vi sprider på våren är tjock och innehåller mycket hårt bundet kväve och ger inte tillräckligt mycket lösligt kväve. Men i och med att svämgödseln värms upp och producerar bioenergi får vi ett lösare gödsel som är jämnare och lättare att sprida. Processen ger också att kvävet i gödseln blir mera lättlöslig, förklarar han.

Och fortsätter:

– Och det är viktigt på våren när vi inte kan skapa den kvävechock som konventionella gårdar kan göra med konstgödsel. Så den här gödseln kommer förhoppningsvis också att höja den första ensilage skördens proteinhalt, vilket kommer minska behovet av köpta ärter, bönor och rybskross.

– Vi får helt enkelt ett bättre ensilage, högre skördar och ett mindre behov av kraftfoder, vilket sänker kostnaderna. De odlingsmässiga fördelarna vägde mycket tungt när vi beslöt att investera i en biogasanläggning.

Maras Biogas 4 B Webben
Bjarne Mara visar var svämgödseln pumpas vidare från reaktorn som producerar biogas till svämbrunnen. Resultaten efter processen är ett lättlösligare sväm där kväve lättare frigörs.

Minskar spridning av ogräsfrön

Inom ekologisk produktion används som bekant inte heller växtskydd. Processen när svämgödseln värms upp dödar också ogräsfrön.

– Ogräs far rakt genom kon när den betar och det gör också att spridningen av ogräs är ett problem. Men i och med biogasproduktionen kommer vi att kunna minska spridningen av ogräs i och med att de dör, förklarar Tobias.

Reaktorn producerar biogas som motsvarar cirka hundra liter olja dagligen. Eftersom behovet nu är mindre än det pekar Bjarne på en skorsten där överskottsgasen eldas upp.

– Om vi inte eldar upp överskottet av gas som inte används skulle reaktorn till slut sprängas, understryker han.

På grund av det förändrade världsläget, som såg helt annat ut förra året och också tidigare när anläggningen planerades, fanns ingen fundering på att producera el med biogas. Men i takt med att elpriserna skjuter i höjden kan det bli ett alternativ i framtiden att också producera egen el.

– Vanligen har gården en årsförbrukning av el som kostar cirka 5.000 euro. Med så billig el lönar det sig inte att producera egen, men om elkostnaderna stiger till 25.000 euro per år är det inte avlägset att göra den investeringen, säger Bjarne.

För att producera el av biogas krävs en gasgenerator och en reningsbehållare.

– Det är inte alls svårt att bygga för elproduktion för i pannrummet finns redan kran och rör och det är bara att installera generator och reningsbehållare. Just nu är det inte aktuellt men vi vet alla nu att världen förändras snabbt. Det känns i alla fall bra att vi har det alternativet om det skulle krävas, konstaterar han.

Maras Biogas 6 Webben
Från ladugården samlas svämgödseln upp här och pumpas vidare till biogasanläggningen där den värms upp och bildar metangas. De odlingsmässiga fördelarna av egen biogasproduktionen vägde tyngst när investeringen gjordes, säger Bjarne Mara.

Plan på att driva torken med gas övergavs

Däremot hade Bjarne en vision om att torka spannmål med gas. Men eftersom torkpannan har en förbrukning som varierar mycket är det inte ett alternativ med en biogasproduktion som är jämn.

– En stor tork kräver 50 liter olja i timmen och för att ställa om till gas skulle kräva att vi lagrar gas på flaska men det skulle bli för komplicerat och arbetsdrygt logistiskt, säger han.

Investeringen i biogasanläggningen och all tillhörande teknik uppgår till cirka 200.000 euro, vilket var dyrare än kostnadsförslaget på cirka 150.000 euro.

– Tekniken och elektroniken blev aningen för dyr och sedan har vi satsat onödigt mycket i själva styrningsskåpet. Men i och med att vi har överkapacitet på tekniken kan vi också i framtiden koppla in ytterligare en reaktor, förklarar Tobias.

Någon plan för att också producera biogas som lämpar sig som drivmedel i maskiner finns inte för tillfället. Biogasen som produceras nu innehåller cirka 60 procent metangas och fungerar inte optimalt som drivmedel.

– För att producera biogas som drivmedel krävs ett reningsverk för att öka andelen metan. För oss var tanken med investeringen inte att göra business på gasen utan det primära målet är det odlingsmässiga fördelarna, säger de.

Maras Biogas 5 Webben
Biogasen har till stor del ersatt flis som bränsle i värmeproduktionen på gården, berättar Tobias Mara.