Efsa Csm A9Adc947437F15573370077B598Abb80Ea068C8C 000B68A7E5
EU-myndigheten Efsa har inga invändningar mot ett EU-tillstånd för glyfosat.
Jordbruk EU

Efsa ser inga risker för insatsen av glyfosat

Under hösten ska EU-kommissionen ta ställning till en förlängning av tillståndet för glyfosat. Experterna inom EU:s matmyndighet Efsa ser inga problem med den aktiva substansen. EU:s jordbruksministrar diskuterade problematiken denna vecka.

Enligt ett EU-beslut för fem år sedan borde tillståndet för ogräsmedlet glyfosat med rätta ha löpt ut den 15 december förra året. I stället beviljade kommissionen en provisorisk ettårig förlängning i väntan på en pågående utredning.

Efsa har nyligen publicerat den aktuella utredningen. Utvärderingen av glyfosatets inverkan på hälsan har enligt Efsa inte lyft fram några kritiska områden för hälsan, varken hos människor, djur eller miljön.

Enligt Efsas bedömning torde inga negativa effekter uppstå i samband med denna typ av exponering. Dessa slutsatser förväntas EU-kommissionen och medlemsländerna nu foga in i följande steg i processen, som syftar till en förlängning av tillståndet.

Avgörandet närmar sig

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle den slutrapporten ha färdigställts långt tidigare men expertgruppens arbete har försenats. Tidsnöden motiveras bland annat med talrika anmärkningar som har lämnats in i processen.

Detta har försenat expertkommitténs arbete samt rapporteringen till kommissionen och medlemsländerna. Nu är det sist och slutligen fritt fram för medlemsländerna att ta ställning till innehållet.

Det nuvarande tillståndet för glyfosat är i kraft fram till december 2023. Kommissionen förutsätter att EU:s medlemsländer tar ställning till användningen av glyfosat i den europeiska unionen i god tid före ifrågavarande tidpunkt.

En majoritet av medlemsländerna förordar ett fortsatt tillstånd för glyfosat. En handfull länder skulle å andra sidan gärna förbjuda användningen av ogräsmedlet, åtminstone på nationell nivå.

Efsa hänvisar emellertid till vissa dataluckor i materialet. Experterna har identifierat områden som inte har gått att klarlägga slutgiltigt. Detta bör beaktas av EU-kommissionen och medlemsländerna i processens följande steg, understryker experterna.

Ingen plats för nationella förbud

Storhertigdömet Luxemburg var först ute med ett initiativ till nationellt förbud mot glyfosat. I början av 2021 förbjöds användningen av glyfosathaltiga växtskyddsmedel. Men förbudet blev inte långlivat.

Beslutet höll inte i förvaltningsrätten. Tillverkaren av glyfosat, kemiföretaget Bayer, drog storfustendömet inför rätta. Rätten gick på Bayers linje i första instans. Luxemburg överklagade men måste backa. Förbudet måste hävas.

Enligt domarna kunde Luxemburg inte hänvisa till varken ekologiska eller agrartekniska kriterier som skulle motivera ett nationellt förbud. Inga hälsorisker har identifierats och den verksamma substansen är godkänd i EU – punkt och slut.

Österrike har också försökt förbjuda glyfosat. Regeringen lämnade i maj 2020 in en ansökan till Bryssel. Enligt kommissionen kunde EU inte identifiera några problem i Österrike som skulle motivera ett totalförbud mot glyfosat.

Under det senaste ministermötet denna vecka försökte Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir försvara sina planer på ett glyfosatförbud. Slutligen måste han ändå medge att Berlin kan få rätta sig efter majoritetens vilja, då det kommer till kritan.