Lpx 00140946
En förvaltningsdomstol i Luxemburg har hävt landets förbud mot glyfosat. Enligt domstolen finns ingen orsak att förbjuda glyfosat av hälsoskäl. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Domstol i Luxemburg
fällde förbud mot glyfosat

En förvaltningsdomstol i storhertigdömet Luxemburg har hävt landets nationella förbud mot glyfosat. Luxemburg förbjöd som första EU-land användningen av glyfosat i januari 2021. Domstolen ser ingen omedelbar orsak att förbjuda glyfosat av hälsoskäl.

Enligt ett meddelande från domstolen saknas belägg för att insatsen av glyfosat skulle medföra oacceptabla risker för varken människor, djur eller miljön på grund av ekologiska eller jordbruksmässiga skäl.

Så länge glyfosat är tillåtet enligt EU-lagstiftningen, finns ingen saklig grund för nationella förbud, fastställer domstolen. Därmed har tillverkaren, kemikoncernen Bayer, vunnit den första ronden i en rättstvist.

Bayer hade stämt storfurstendömet Luxenburg inför förvaltningsdomstolen med motiveringen att Luxemburgs förbud bryter mot EU-lagstiftningen. Förvaltningsrätten var av samma åsikt som Bayer i första instans, varefter staten Luxemburg överklagade.

Nu har högsta förvaltningsdomstolen fastställt sitt utslag. Domarna förutsätter att staten Luxemburg omedelbart måste återta förbudet mot glyfosat. Så länge EU-tillståndet för glyfosat är i kraft, finns det ingen laglig grund för ett förbud.

Fristen har ofta förlängts

Glyfosat får officiellt användas i den europeiska unionen fram till den 15 december detta år. Tillståndet skulle ha dragits in redan i slutet av 2022, men fristen har förlängts efter en lång dragkamp mellan EU-kommissionen och medlemsländerna.

Fristen bygger på en tidigare riskutvärdering som fortfarande är i kraft. Enligt gällande utlåtanden framkallar glyfosat ingen omedelbar risk för varken människor eller djur, heter det i motiveringarna.

Glyfosat hör till de mest undersökta substanserna i världen. Toxikologerna grälar om forskningsresultat som hänvisar till misstänkt cancerrisk i samband med hantering av ämnet. Å andra sidan är glyfosat världens mest använda ogräsmedel.

Glyfosat ställdes 2017 för första gången på agendan i Bryssel. Ett europeiskt medborgarinitiativ med en miljon underskrifter med krav på ett totalförbud lämnades in till EU-kommissionen.

EU inväntar nya forskningsrön

Noggranna granskningar inom bland annat EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har emellertid inte lyckats finna några alarmerande egenskaper hos glyfosat som bevisligen skulle vara skadliga för hälsan. EU godkände substansen för fem år framåt.

I december 2022 förlängdes tillståndet ånyo med ett år efter långa förhandlingar mellan EU-kommissionen och medlemsländerna. Kommissionen väntar fortfarande på nya forskningsrön, som EFSA ska leverera i juli.

En fast tidtabell för ett definitivt beslut finns till dags dato inte. EU:s medlemsländer är långtifrån eniga. Företrädare för tillverkarna, bland annat tyska Industrieverband Agrar, hänvisar till att EU har världens strängaste tillståndsprocess för växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel som har genomgått EU:s tillståndsprocess är entydigt säkra att använd, fastställer Agrar. Ett av kruxen är att svårigheten att finna lika verksamma, ersättande substanser för bekämpning av ogräs inom jordbruket.