Jordbruk SLC

Dispens för gödselspridning på Åland

Landskapsregeringen har på Ålands producentförbunds begäran förlängt tiden för spridning av stallgödsel till den 10 november.

ÅPF ville att förlängningen skulle gälla till den 30 november, men vd Henry Lindström konstaterar att LR som väntat förkortade tiden.

Dessutom bestämde landskapsregeringen att gödselspridning inte får ske på dricksvattentäkternas ”primära avrinningsområden”. Med primärt avrinningsområde avses områden som ligger i direkt anslutning till eller som via diken har avrinning direkt till vattentäkter.

Lindström tror att jordbrukare har förståelse för den inskränkningen.