Dikrens3
Dikningssammanslutningar som har bildats i samband med tidigare utförda åkerdikningar förpliktar fortsättningsvis många fastigheter på området som har nytta av dikningarna att underhålla och iståndsätta de diken som de förvaltar. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk

Dikningssammanslutningar
hittas nu i karttjänst

De hårda regnen som fallit under sensommaren har åter en gång blottat utmaningarna med vattenhushållningen inom jordbruket på olika håll i Finland. För att hitta uppgifter om dikningssammanslutningar som kanske borde aktiveras på nytt kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna.

Enligt prognoserna kommer klimatförändringen att leda till att kraftiga störtregn blir allt vanligare. Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Ofta är det dock oklart om det i området finns torrläggningsprojekt som genomförts under tidigare årtionden, främst på 1940-1970-talen.

I dessa projekt har det bildats dikningsbolag, som numera för det mesta är det som kallas vilande bolag. För att hitta uppgifter om dessa dikningssammanslutningar kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna.

Dikningssammanslutningar som har bildats i samband med tidigare utförda åkerdikningar förpliktar fortsättningsvis många fastigheter på området som har nytta av dikningarna att underhålla och iståndsätta de diken som de förvaltar.

En enskild markägare eller en sammanslutning som planerar en iståndsättning kan i Ojitusyhteisöt-karttjänsten söka fram platsen som man planerar att iståndsätta och via tjänsten finna uppgifter om en eventuell tidigare sammanslutning. På basis av namnet på dikningssammanslutningen och projektets förrättningsnummer som kommer fram i karttjänsten kan man beställa projektets handlingar från den regionala NTM-centralen. Tills vidare finns karttjänsten endast på finska.

Karttjänsten kompletteras fortgående, eftersom NTM-centralerna arbetar med att digitalisera gamla dikningsprojekt. Dessa uppgifter uppdateras i tjänsten. Om det inte kommer fram uppgifter om någon sammanslutning i det område som granskas, lönar det sig att kontakta den regionala NTM-centralen med identifikationsuppgifter om platsen som man planerar iståndsätta.

Underhållet av diken bör i huvudsak göras i enlighet med den tidigare fastställda planen, men det rekommenderas att i mån av möjlighet lägga till avsnitt som iståndsätts med naturliga metoder för grundtorrläggning. Underhållet av diken kan också fordra att en dikningsanmälan görs till den regionala NTM-centralen. Vid behov kan den ändrade planen fastställas i en ny dikningsförrättning, som söks hos NTM-centralen.

Karttjänsten hittas här.