Skogsbruk

Den nya PEFC-standarden
är godkänd

Skogscertifieringssystemet PEFC:s nationella standard för skötseln och användningen av skog i Finland har godkänts internationellt.

Den standard som nu är klar stärks på alla delområden inom hållbarhet. Särskilt kraven på viktiga naturvårdsåtgärder inom skogsbruket skärps.

– Vi är mycket nöjda över att vår uppdaterade standard har godkänts. PEFC-standarden har en stor inverkan på förfarandena inom skogsbruket i hela Finland. Såsom den externa bedömningen visar, kommer de uppdaterade kraven att stärka skogsbrukets ekologiska hållbarhet med hjälp av metoder som är bevisat effektiva. Det är fint att verkställandet av vår standard nu kan inledas, konstaterar Kimmo Tiilikainen, styrelseordförande för PEFC Finland.

Standarden ses över vart femte år och denna uppdatering var den femte i ordningen. Enligt den konsekvensbedömning som har gjorts kommer standarden att ha positiva konsekvenser för klimatförändringen och kolbindningen.

De skärpta kraven har stor inverkan på skötseln och användningen av de finländska skogarna, eftersom över 90 procent av ekonomiskogarna omfattas av PEFC-certifiering.

Framöver ska det lämnas kvar dubbelt fler levande och döda naturvårdsträd än tidigare. En jämn förekomst av död ved främjas med hjälp av högstubbar, om det inte finns tillräckligt med död ved i ett område.

För att vattenkvaliteten ska tryggas blir de skyddszoner som ska lämnas kvar intill vattendrag och småvatten samt öppna torvmarker bredare. Mångfalden och skogsarterna tryggas genom att man bevarar trädslagsblandningen och snår i alla faser av skogsbehandlingen.

Smärre avvikelser som registreras i slutrapporten för den internationella PEFC-bedömningen kommer att lösas av PEFC Finland inom sex månader. Dessa avvikelser påverkar inte det allmänna verkställandet av standarden. De första externa revisionerna i enlighet med den nya standarden kan göras från och med februari 2023.