Jordbruk Landsbygdsnäringar

Den nya livsmedelslagen
träder i kraft den 21 april

Den nya livsmedelslagen har stadfästs, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Lagen träder i kraft den 21 april.

Den nya livsmedelslagen förtydligar livsmedelslagstiftningen och gör den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen smidigare samt förbättrar dess genomslag. Samtidigt förtydligas lagens förhållande till EU-lagstiftningen.

Den nya livsmedelslagen beaktar också de senaste årens förändringar inom livsmedelsbranschen. En stor del av livsmedelsverksamheten sker inte längre i en traditionell livsmedelslokal, utan verksamheten drivs allt oftare på webben eller via mobila plattformar. Det är därför som tillsynens fokus nu ligger på tillsynen över verksamheten, inte över lokaler.

I den nya lagen har tagits in bestämmelser om en påföljdsavgift. Tillsynsmyndigheten kan bestämma att en aktör måste betala en påföljdsavgift på 300-5.000 euro bland annat om aktören driver livsmedelsverksamhet som inte har registrerats eller godkänts på det sätt som lagen förutsätter, inte iakttar det lagstadgade kravet på egenkontroll eller saluför livsmedel på ett sätt som strider mot livsmedelsbestämmelserna.

Syftet med denna administrativa påföljd av straffkaraktär är dels att förebygga verksamhet som strider mot livsmedelsbestämmelserna, dels att snabbt och effektivt stoppa sådan verksamhet.

Grundavgift för tillsyn för kommunernas tillsynsobjekt

Kommunerna tar årligen ut en grundavgift på 150 euro av de tillsynsobjekt som hör till den systematiska livsmedelstillsynen. Av tillsynsobjekten ska också fortfarande tas ut prestationsbaserade avgifter för tillsynen enligt de taxor som kommunerna har godkänt.

Registrerade primärproduktionsställen, bybutiker, allmännyttiga samfund eller aktörer som bedriver småskalig verksamhet i enlighet med de nationella bestämmelser som utfärdats med stöd av EU-lagstiftningen, behöver inte betala någon grundavgift.

Ändringen utvidgar tillsynens inkomstbas när alla aktörer som hör till den systematiska livsmedelstillsynen betalar en tillsynsavgift och inte bara de som fått kontrollbesök under det aktuella året. Ändringen möjliggör ett mångformigare myndighetsarbete än tidigare samtidigt som tillsynens fokus flyttas från kontrollbesök mot rådgivning och handledning.

I samband med reformen av livsmedelslagen ska också de viktigaste förordningarna som utfärdats med stöd av den gällande lagen förnyas. Lagstiftningen förtydligas genom att bestämmelserna i flera förordningar sammanställs i tre förordningar. De nationella förordningarna kompletterar EU-lagstiftningen endast till den del det är nödvändigt.