Honungsvaxter
Odling av honungsväxter, som här honungsört, stöder målet att förbättra livsbetingelserna för pollinerare och andra insekter.
Jordbruk EU

Definitionen på aktiva jordbrukare lättas och honungsväxter godkänns som ekologisk areal i förgröningsstödet

Regeringen har överlämnat en proposition med ett lagförslag där definitionen av aktiva jordbrukare ändras så att den så kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas från och med 2019. Efter ändringen kommer det inte längre att kontrolleras att jordbrukare som söker EU:s direkta stöd eller programbaserade ersättningar till jordbrukare driver sådana verksamheter som finns på förbudslistan.

Verksamheter på förbudslistan är till exempel drivande av ett fastighetsbolag eller ett vattenbolag eller drivande av permanenta sport- eller rekreationsanläggningar. Ändringen blev möjlig genom de ändringar av förordningar som avser EU:s gemensamma jordbrukspolitik som man beslutade om i samband med reformen av EU:s budgetförordning för knappt ett år sedan.

EU:s direkta stöd är grund- och förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidrag för åkergrödor och EU:s djurbidrag. Programbaserade ersättningar till jordbrukare är kompensationsbidrag, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande, miljöersättning och ersättning för icke produktiva investeringar.

Träda med honungsväxter

På grund av en ändrad EU-förordning ska en ny trädestyp, nämligen mark i träda med honungsväxter, godkännas som areal med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet från och med 2019. Målet med den ekologiska arealen är att naturens mångfald ska bevaras och förbättras.

Odling av honungsväxter stöder för sin del målet att förbättra livsbetingelserna för pollinerare och andra insekter. Honungsväxterna kan till exempel vara klöver, sötväppling och honungsört. Avsikten är att det senare genom förordning av statsrådet ska utfärdas bestämmelser om godtagbara honungsväxter.

Kravet på areal med ekologiskt fokus gäller gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal. Kravet gäller inte för gårdar med ekologisk produktion och inte heller gårdar med en stor andel gräsmark.

Viktkoefficienten för mark i träda med honungsväxter är 1,5. Det innebär att 1 hektar mark i träda med honungsväxter räknas som 1,5 hektar inom ramen för kravet på att anmäla minst fem procent av åkermarken som areal med ekologisk fokus. För den övriga marken i träda inom den ekologiska arealen är viktkoefficienten 1.

Ny teknik vid övervakning

Det föreslås att det till lagen om verkställighet av jordbruksstöd fogas en möjlighet att vid tillsynen använda ny teknik, såsom satellitbilder, obemannade luftfarkoster, dvs. drönare, eller fotografier med geografisk information för att påvisa rätten till stöd.

Då man under kommande år i allt högre grad börjar investera i och införa ny teknik minskar detta också bördan som tillsynen förorsakar jordbrukaren. I framtiden kommer den nya tekniken även att möjliggöra att jordbrukarna i allt större utsträckning får påminnelser som förebygger fel och förhandsifyllda uppgifter då skiften anmäls.

Riksdagen väntas fatta beslut om lagändringen i slutet av detta år.