Lpx 00095055
Den danska regeringen vill uppmuntra ungdomar att välja en karriär inom jordbruket. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Danmark stöder fler unga bönder

De danska bönderna blir äldre och färre. Landets jordbruksminister Jacob Jensen har därför aviserat nya ramvillkor som ska locka ungdomar att välja en karriär inom jordbruket. Intresset för lantbruksutbildning är stort och det vill regeringen ta vara på.

Jordbruket är en viktig näring i Danmark, men landets bönder åldras och slutar. Sedan 2010 har böndernas medelålder stigit från 51 år till 58 år. Parallellt minskar antalet gårdar med heltidsjordbruk. Arealerna har samtidigt ökat.

Jordbruksminister Jacob Jensen vill förbättra förutsättningarna att ta över gårdar för unga personer som intresserar sig för jordbruk och boskapsskötsel. Det danska jordbruket som helhet står inför ett generationsskifte och det förutsätter förnyade verktyg.

En tredjedel av alla danska heltidsjordbruk kommer enligt statistiken att genomgå ett generationsskifte fram till 2030. Regeringen vill främja processen genom att införa bättre ramvillkor som uppmuntrar unga personer att välja en karriär som producenter.

Och ungdomarna vill bli bönder

Parallellt hänvisar ministern till det stora intresset för jordbruk som råder bland danska ungdomar. Antalet studerande som väljer en lantbruksutbildning har i år ökat med 23 procent sedan 2021. Den trenden måste man fånga upp, menar Jensen.

Vi upplever en stark ökning av antalet sökande till våra lantbruksskolor och intresset för etableringsstöd är också stort. Allt detta visar att intresset för jordbruk blomstrar. Det är viktigt, då nya krafter måste till för att utveckla jordbruksnäringen, anmärker Jensen.

Enligt ministern ska återväxten inom jordbruket tryggas genom utbildning och tillgång till resurser. Det är viktigt att Danmark fortsätter att stöda bönder som kommer att driva det inhemska jordbruket om tio eller tjugo år.

I annat fall blir det svårt att upprätthålla ambitionen att behålla jordbruket i danska händer och samtidigt säkerställa en grönare livsmedelsproduktion. Bland annat ska praktiska erfarenheter uppväga bristande formella meriter för utbildning.

Jordbruksministern och en arbetsgrupp beslutade nyligen om ett avtal om jordbrukets gröna omställning. Ministeriet vill lätta på de formella förhandskraven för ungdomar med praktiska kunskaper om jordbruk som vill ansöka till en relevant utbildning.

Hoppas på nyetableringar

Det innebär att praktisk erfarenhet av jordbruk, och inte enbart utbildning, i framtiden ska räknas tillgodo då unga jordbrukare ansöker om etableringsstöd. Det ska ge fler unga jordbrukare och trädgårdsmästare en bättre chans att få fotfäste i branschen.

Ministeriet försöker aktivt uppmuntra ungdomar till nya etableringar inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Initiativet ska träda i kraft från och med ansökningsperioden 2024, förutsatt att EU-kommissionen godkänner planerna.

Jordbruket är en viktig näring i Danmark. Enligt landets jordbruksministerium sysselsätter jordbruket omkring 50.000 personer på heltid. Därutöver arbetar omkring 20.000 personer med relaterade arbetsuppgifter inom bland annat mejerier och slakterier.

Enligt statistikbyrån Danmarks Statistik har de danska jordbrukarnas skuldnivå sjunkit rejält den senaste tiden. Under det fjolåret minskade jordbrukets sammanlagda skuldbörda med 4,16 miljarder euro.