Budget2024
Största delen av anslagen hänför sig till genomförandet av CAP-planen 2023-2027 på det finländska fastlandet. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk

Budgetpropositionen säkerställer
genomförandet av CAP-planen

I budgetproposition för 2024 föreslås för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde anslag på sammanlagt 2,65 miljarder euro, vilket innebär en minskning med 16,2 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2023, meddelar ministeriet.

Största delen av anslagen hänför sig till genomförandet av CAP-planen 2023-2027 på det finländska fastlandet. Tilläggsfinansieringen i budgetpropositionen stöder den biologiska mångfalden och motverkar förlusten av biologisk mångfald genom att fortsätta och vidareutveckla programmen Metso, Helmi och Nousu.

Dessutom anvisas finansiering för livsmedelsmarknadsåtgärder enligt regeringsprogrammet.

Tilläggsfinansiering för livsmedelsmarknadsåtgärder

För livsmedelsmarknadsåtgärder enligt regeringsprogrammet anvisas tilläggsfinansiering på 4 miljoner euro.

Möjliga åtgärder är bland annat förbättring av statistikföring av kostnadsindex för jordbruksprodukter, utveckling av statistikföring av priser och analys av marknaden samt främjande av livsmedelsexporten.

I enlighet med regeringsprogrammet görs dessutom en bedömning av behovet av att inrätta en nationell livsmedelspanel.

– Ett lönsamt jordbruk är en förutsättning för en fortsatt finländsk livsmedelsproduktion. Den inhemska livsmedelsproduktionens hållbarhet och konkurrenskraft går hand i hand. Jag anser att en förbättring av jordbrukets lönsamhet är ett av de viktigaste målen under denna regeringsperiod, betonar Essayah.

Livsmedelsverkets verksamhet stärks

Livsmedelsverkets ekonomi och verksamhet stärks med 5,0 miljoner euro, vilket särskilt beror på den kraftiga ökningen av utgifter i anslutning till skötseln av de lagstadgade uppgifter som fastställts i EU:s lagstiftning och Finlands nationella lagstiftning. Genom tilläggsfinansieringen säkerställer man att utbetalningar av stöd som är av avgörande betydelse för jordbrukare sker smidigt.

Dessutom ökar kostnaderna på grund av behovet av anslag för det ökade antalet förpliktelser i Finlands CAP-plan som genomför EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Anslag behövs till exempel för det nya obligatoriska övervakningssystemet.

Med inkomsterna enligt REPowerEU-kapitlet i Finlands plan för återhämtning och resiliens finansieras ett FoU-projekt för ren energi och materialflöden vid Naturresursinstitutet med 1,0 miljoner euro.

Programmen Metso, Helmi och Nousu fortsätter

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2025 (Metso) fortsätter genom att den anvisas 3,0 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

Handlingsplanens mål är att stoppa tillbakagången av skogliga naturtyper och skogsarter samt att stabilisera en gynnsam utveckling av naturens biologiska mångfald. 

För fortsättningen av livsmiljöprogrammet Helmi anvisas 1,0 miljon euro. Anslaget ska användas för åtgärder för restaurering av fågelvatten, vilka har genomförts vid jord- och skogsbruksministeriet sedan 2020 genom projektet SOTKA.

Programmet för återetablering av vandringsfiskbestånd Nousu fortsätter och utvidgas till att även omfatta nedströmsvandring och observering. Programmet har spelat en viktig roll i synnerhet när det gäller återetablering av hotade och sårbara laxbestånd.

Jord- och skogsbruksministeriet har ansvar för programmet, som genom mångsidiga projekt i strömmande vattendrag förbättrar vandrings- och levnadsmöjligheterna för vandringsfiskar. Programmet Nousu anvisas 2,0 miljoner euro.

Dessutom anvisar regeringen 0,45 miljoner euro för rivning av dammarna i forsarna i Palokki i Heinävesi i enlighet med investeringsprogrammet.

Skärgårdshavets tillstånd förbättras

Regeringen fortsätter Skärgårdshavsprogrammet med betoning på åtgärder som leder till betydande förbättringar av näringskretsloppet, såsom kretsloppet av animaliska näringsämnen, förbättring av markens absorptionsförmåga på väsentliga avsnitt och avlägsnande av näringsämnen från vattendrag.

För de åtgärder som vidtas av jord- och skogsbruksministeriet vid genomförande av programmet, det vill säga investeringar som gäller biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning, anvisas 0,6 miljoner euro.

Ministeriet deltar i sparåtgärderna

Även inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde anses det viktigt att stärka de offentliga finanserna. I budgetpropositionen för 2024 uppgår anpassningsåtgärderna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till cirka 20 miljoner euro och under ramperioden 2024-2027 till cirka 99 miljoner euro per år.

– Också i jord- och skogsbruksministeriets budget syns de besparingar som det beslutats om i regeringsprogrammet. Vi vidtar dock inga sparåtgärder som gäller det matproducerande jordbruket, konstaterar Essayah.


Jord- och skogsbruksministeriets beräknade inkomster

• De beräknade inkomsterna för 2024 är 912,2 miljoner euro, vilket är 32,3 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2023.
• Den största delen av inkomsterna, 882,4 miljoner euro, inflyter från EU.
• Inkomsterna i statsbudgeten ökas dessutom av Forststyrelsens intäktsföring av vinst, som beräknas uppgå till 110,0 miljoner euro.
Budgetpropositionen kan läsas på adressen https://budjetti.vm.fi