Jordbruk

Bildbank hjälper djurägare
med kraven för naturbeten

Landskapsregeringens jordbruksbyrå har nu sammanställt närmare information om stöd för åländska naturbeten.

I ett informationsblad beskrivs olika naturbetestyper i text och bilder. Där kan man också läsa vad som kännetecknar ett naturbete på kulturmark, skärgårdsbete och hagmark.

På webbplatsen https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/arealstod-2023-2027/miljoersattning finns bilder på olika naturbetestyper och exempel på sådana naturbeten som uppfyller kriterierna för naturbeten som kan ingå i ett åtagande om naturbetesskötsel. I bildbanken finns också bilder på naturbeten som har underkänts vid kontrollen.

Bilderna finns i tre olika PDF-dokument; ”Godkända naturbeten 2023”, ”Skärgårdsbeten 2023” och ”Inte godkända naturbeten 2023”, som man hittar under Bilagor i fältet till höger på webbsidan.

I villkoren för åtaganden om naturbetesskötsel finns dessutom en förteckning på sådana områden som inte kan ingå i ett åtagande, även detta hittas som pdf-dokument i fältet till höger på webbsidan.

Den som har ingått ett åtagande om naturbetesskötsel ska anteckna tidpunkten för betesgången, antalet betande djur och de utförda skötselåtgärderna i ett särskilt beteskort som även det finns tillgängligt i fältet till höger.