Jordbruk Skogsbruk

Arbetsgrupp bereder lag
om avgift för ändrad
markanvändning

Genom en avgift för ändrad markanvändning vid byggande och åkerröjning vill regeringen minimera avskogning och växthusgasutsläpp. Avsikten är att en arbetsgrupp av tjänstemän ska utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag, uppger jord- och skogsbruksministeriet.

Statsrådet godkände en klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) vid sitt sammanträde den 8 juli 2022. I samband med det beslutades det också om ytterligare åtgärder för att främja regeringsprogrammets och klimatlagens mål att Finlands kolsänkor ska öka och Finland ska vara klimatneutralt senast 2035.

En av de ytterligare åtgärderna var att under ledning av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet inleda beredning av lagstiftning om en avgift för ändrad markanvändning, som ska gälla byggande och åkerröjning. Syftet med avgiften är att minimera avskogning och växthusgasutsläpp.

Mandatperioden för den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tillsatt är 30.9.2022–30.11.2023. Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag och sända det på remiss den första veckan i april 2023. Arbetsgruppen ska därefter bereda en lagproposition som kan lämnas till riksdagen under höstsessionen 2023.