Jordbruk

Användningen och lagringen av Buctril upphör

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har dragit in tillståndet för preparatet Buctril som innehåll bromoxin. Tukes har gett en övergångstid för användning och förstörande av lager av produkten till 14.9.2021.

Tukes motiverar indragningen med att preparatets aktiva substans bromoxin inte getts fortsatt godkännande i EU. Bromoxin har främst konstaterats vara en fara för barn. I Finland har preparatet Buctril varit godkänt för ogräsbekämpning i korn-, vete-, havre-, rågvete- och rågbestånd samt i klöverfria vallars skyddssäd.