Jordbruk

Ålands landskapsregering
avråder från jaktresor till Sverige

Afrikansk svinpest har konstaterats i Svealand i Sverige. Ålands landskapsregeringen avråder därför nu starkt från jaktresor på vildsvin till Sverige samt från import av vildsvinsprodukter från Sverige.

Landskapsregeringen vill även avråda från andra jaktresor nära området där smitta av afrikansk svinpest har påträffats samt påminner jägare om vikten av hygien då man återvänder till Åland efter jaktresor i hela Sverige.

Afrikansk svinpest är en dödlig viral blödarfebersjukdom som sprids hos svin, vildsvin och minisvin. Sjukdomen orsakas av ASF-virus. Afrikansk svinpest smittar inte människan. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset.

Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland. Sjukdomen förekommer förutom i Sverige i t.ex. i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Italien, Slovakien, Tyskland, Tjeckien, Grekland, Kroatien, Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Serbien, Norra Makedonien och Bosnien-Hercegovina.

Smittvägar

Afrikansk svinpest smittar från både levande och döda infekterade svin till friska svin via svinens luftvägar, blod, kött och kroppsvätskor. Sjukdomen sprids även indirekt via bland annat kött, köttprodukter, biprodukter och bland annat obehandlade jakttroféer från smittade djur samt via matavfall som innehåller infekterat svin- eller vildsvinskött.

Sjukdomen sprids även via infekterade redskap, kläder, foder, torrströ, transportmedel och livsmedel. ASF-viruset utsöndras i alla sekret hos det insjuknade svinet eller vildsvinet och finns kvar i blodet och det döda svinets kropp i upp till flera månader. ASF-viruset överlever flera år i djupfryst kött.

Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede. Dessutom skulle en förekomst av sjukdomen i Finland allvarligt skada landets hela svinproduktion, eftersom verkningarna skulle kunna få en omfattande utbredning.

En konstaterad infektion skulle ha betydande konsekvenser för den internationella handeln med griskött och grisköttsprodukter, för ett sjukdomsutbrott kan leda till att handeln avbryts för en lång tid. Konsekvenserna av ett sjukdomsutbrott är inte begränsade till den gård som drabbats av afrikansk svinpest utan även andra gårdar och hela näringen åsamkas ekonomiska och andra förluster.

För att bekämpa sjukdomen är det mycket viktigt att upprätthålla ett högt skydd mot smittan på svingårdarna, att instruera anläggningens arbetare om riskerna för infektion och iaktta en karenstid efter besök på utländska lantgårdar, innan man går till en djuranläggning som håller svin. För att förhindra smittspridning, är det förbjudet att mata svin med alla slags matrester.

Jakt och jaktresor

Landskapsregeringen rekommenderar att man inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från Sverige eller andra EU länder där afrikansk svinpest förekommer, ens utanför restriktionszoner. Sjukdomen har ändå spridits snabbt och besluten om restriktionszoner kan släpa efter det verkliga sjukdomsläget. Krav för införsel och begränsningar gäller också jakttroféer.

Landskapsregeringen avråder även från andra jaktresor nära området där smitta av Afrikansk svinpest har påträffats samt påminner jägare om vikten av hygien då man återvänder till Åland efter jaktresor i hela Sverige. Det är viktigt att noggrant rengöra och desinficera utrustning som har använts vid hantering av bytet samt skor och kläder som använts under jakten.

Även jakthundens utrustning (halsband, väst, radarutrustning, koppel) ska rengöras och desinficeras. Man ska dessutom se till att hundens päls är ren då den kommer tillbaka till Finland.

Tvätta och rengör din bil redan innan du kommer tillbaka till Finland. Även bilens underrede och kupén ska rengöras.