Dsc00954
Ålands Skogsindustrier gjorde ett bra ekonomiskt resultat i fjol konstaterar vd Anders Mattsson och bygger nu två nya torkar för det sågat virke.
Skogsbruk

Åländskt skogsbolag
ökade vinsten och satsar nu
också på solpaneler

Ålands Skogsindustrier Ab ökade i fjol sin omsättning med 8 procent till 18,5 miljoner euro och vinsten före bokslutsdispositioner och skatt ökade med 26 procent till 1,8 miljoner. Resultatet per aktie steg från 4,64 till 5,83 euro och styrelsens förslag är att dividenden höjs från 1,20 till 1,60 euro per aktie.

Bolagets soliditet förbättrades i fjol till 60,3 procent jämfört med 55,6 och avkastningen på eget kapital (ROE) steg från 17,6 till 19,1 procent.

I sin bokslutsrapport konstaterar vd Anders Mattsson att efterfrågan och prisnivån på företagets produkter var fortsatt god under år 2022.

– Omsättningen på sågade varor och bioenergi ökade medan omsättningen till cellulosaindustrin minskade. Försäljningen av sågade varor på Åland blev något lägre än året innan, men kompenserades av högre exportförsäljning, förklarar Mattsson.

Ny prishöjning från årets början

Ålands Skogsindustrier levererade under fjolåret hela behovet av skogsråvara till fjärrvärmeanläggningarna i Mariehamn och Jomala samt värme från sin egen värmeanläggning till fjärrvärmenätet i Finström Godby.

För att täcka behovet av bioenergi köpte bolaget två fartygslaster bark och spån från Sverige. Av åländska skogsägare köpte bolaget under 2022 in ca 231.000 kubikmeter (270.000) virke. Inklusive virke från andra leverantörer uppgick den totala volymen till ca 235.000 kubikmeter (280.000). Virkespriserna till skogsägare höjdes två gånger under fjolåret.

– I januari höjdes sågtimmerpriserna och på hösten höjdes priset på hela virkessortimentet. Ytterligare en prishöjning på hela sortimentet gjordes i början av 2023, berättar Mattsson.

Solpaneler och nya torkkamrar

Ålands Skogsindustrier producerade under hela året vid båda sina sågverk i Godby och i Jomala Önningeby totalt 23.487 kubikmeter (21.578) sågade varor.

Produktionen av cellulosaflis sjönk på grund av lägre försäljning, men flisanläggningen utnyttjades också för produktion av energiflis. Produktionskostnaderna påverkades negativt av höga el- och bränslepriser.

Under 2022 fattades beslut om att utöka torkkapaciteten för sågade produkter med två nya torkkamrar i Godby och under första halvåret 2023 installeras solpaneler vid anläggningen i Godby.

Solpanelerna beräknas producera ca 340 MWh per år vilket motsvarar 15 procent av anläggningens behov.

Börjar köpa virke även från Åboland

Bolaget hade under år 2022 i medeltal 44,2 (42,2) anställda och sysselsatte dessutom på heltid via åländska entreprenörsföretag ca 40 personer för främst avverkningar och transporter.

Under 2023 förväntar sig Anders Mattsson något lägre virkesvolymer än i fjol. Han tror också på en avmattning av marknaden för sågade varor, men räknar däremot med fortsatt god efterfrågan på produkter till cellulosaindustrin och för bioenergi.

Från den 1 mars i år tog Ålands Skogsindustrier över företaget Ö-Skog i Åbolands skärgård. Den förvärvade verksamheten har haft en årlig avverkningsvolym på ca 10.000 kubikmeter och är specialiserad på avverkningar på holmar.