Jordbruk EU

Ändringsförslagen till
CAP-planen har godkänts
av EU-kommissionen

De föreslagna ändringarna av Finlands CAP-plan har godkänts av EU-kommissionen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. De viktigaste ändringarna gäller införande av ett undantag från villkorligheten när det gäller växelbruk vid odling av ren havre och en ny åtgärd som kan väljas vid ansökan om ersättning för djurens välbefinnande och som gäller smärtlindring vid kastrering. Ändringarna träder i kraft vid ingången av 2024.

Kontraktsproduktionen för odling av ren havre beviljas ett undantag från villkorlighetskravet på årlig växtföljd, men inte från kravet på flerårig växtföljd. Areal för ren havre räknas inte in i det årliga kravet på växtföljd, där minst 33 procent av arealen för ettåriga växter ska bytas ut. Ren havre får dock inte odlas på samma skifte längre än tre år utan avbrott.

Med hjälp av ändringen vill man säkerställa förutsättningarna för odling av glutenfri ren havre i Finland. På gårdar som odlar ren havre är det inte möjligt att odla växter som innehåller gluten, och därför är utbudet av växtarter begränsat. Ren havre lämpar sig för kosten hos människor med celiaki.

Användning av smärtlindring vid kastrering effektiviseras genom att läggas till bland åtgärderna som kan väljas när man ansöker om ersättning för djurens välbefinnande. Åtgärden kräver bland annat att smärtstillande läkemedel används dagen efter kastreringen. Bakgrunden till denna åtgärd är den nya lagen om djurvälfärd som träder i kraft vid ingången av 2024.

Andra ändringar i odlingen

Andra ändringar i CAP-planen är till exempel en ökning av urvalet av växtarter och en utvidgning av vad god jordbrukarsed innebär. Bidraget för specialväxter är ett av de produktionskopplade stöden, och det kompletteras nu så att bidrag även beviljas för kikärter samt blandade växtbestånd av proteingrödor och oljeväxter. Dessa ändringar kommer att uppmuntra jordbrukarna att producera foderprotein och proteinväxter som är lämpliga som livsmedel samt bidra till att höja självförsörjningsgraden när det gäller protein.

Dessutom föreslås det att solros tas bort ur listan på växtarter som berättigar till bidrag för specialväxter, eftersom det är mer ändamålsenligt att sådd av solros ingår i systemet för miljöersättning som en skiftesspecifik åtgärd för jordförbättring. 

Förbudet mot bränning av stubbåkrar, som är ett av villkorlighetskraven, kommer också att börja gälla vid odling av bovete och quinoa. På så sätt utvidgas kravet till att omfatta alla vanliga finska ettåriga jordbruksväxter som efter skörd lämnar stubb kvar på åkern. Syftet med förbudet mot att bränna stubb är att bidra till att bevara organiskt material i marken, vilket i sin tur främjar en god markhälsa och bördiga åkrar.