Skogsbruk

Ändringar i stödsystemet
för skogsbruket

Eftersom det stödsystem som baserar sig på den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. den så kallade Kemera-lagen, kommer att upphöra, har tidsfristerna för att lämna in ansökan om stöd och kompletterande uppgifter och beviljandet av extra tid för att verkställa åtgärder preciserats, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

För den enskilda markägaren är det viktigt att notera att ansökan om stöd enligt Kemera-lagen ska lämnas in till Finlands skogscentral senast den 1 oktober 2023. Skogscentralen ska fatta beslut om stöd enligt Kemera-lagen före utgången av 2023.

Riksdagen har godkänt ett nytt incitamentsystem (Metka) som ska ersätta Kemera-systemet. Innan det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket kan träda i kraft krävs EU-kommissionens godkännande.

Målet är att det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket ska träda i kraft vid ingången av 2024.