Matning
I förordning finns en noggrann definition av till exempel mätning av flis i fordon, men i verkligheten mäts inte flisvolymen i lastutrymmet, utan en visuell uppskattning av volymen görs utifrån lastutrymmets hypotetiska vattenvolym. FOTO: Micke Godfredsen
Skogsbruk Tema

Vid mätning av energived
tenderar kraven i lagen
att glömmas bort

I vinter har de officiella mätarna blivit kontaktade upprepade gånger i frågor som gäller mätning av energived. De centrala problemen hänför sig till överenskommelse om mätning, själva mätningen och egenkontroll av mätinstrument uppger Naturresursinstitutet.

Genom att användningen av energived ökar och priset stiger blir de ekonomiska intressena större, vilket gör att betydelsen av lagenlig mätning betonas.

– Mätning av energived har omfattats av lagen om mätning av virke alltsedan 2014, men det finns många branschaktörer som inte känner till kraven i lagen, säger Ahti Weijo, officiell mätare vid Naturresursinstitutet.

– En typisk fråga relaterad till energived har i vinter gällt mätning. Ofta har man inte kommit överens tillräckligt noggrant om mätningen, och parterna i mätningen tillämpar de i olika arbetsskeden gjorda mätningarna inklusive resultaten på det sätt som de tycker är lämpligast, säger Tapio Wall, officiell mätare vid Naturresursinstitutet.

Energived torkar och ändrar form på dess väg till att bli bränsle. Därför är det viktigt att komma överens om i vilket skede en överlåtelsemätning och arbetsmätningar ska göras och vilken måttenhet som ska användas.

Att komma överens om måttenheten är särskilt viktigt vid mätning av energived, där måttenheten ofta varierar i olika skeden av inköpskedjan. I en typisk inköpskedja omvandlas den uppmätta vikten till volym (fast- eller skrymvolym) och sedan på användningsplatsen till energimängd.

– En annan aspekt som har tagits upp är mätningens noggrannhet. I förordning finns en noggrann definition av till exempel mätning av flis i fordon, men i verkligheten mäts inte flisvolymen i lastutrymmet, utan en visuell uppskattning av volymen görs utifrån lastutrymmets hypotetiska vattenvolym, säger Wall.

Det finns brister även i egenkontrollen och kalibreringen av vågar vid mätning med hjullastarvåg.

Lagen tryggar säljarens och köparens rättigheter

Vikten av att iaktta lagen om mätning av virke betonas också eftersom energivedens ekonomiska betydelse ökar. Minskningen av användningen av torv förväntas öka användningen av energived. Dessutom har de högre priserna på utsläppsrätter gjort att priset på energived har stigit.

Genom lagen om mätning av virke garanteras en rättvis mätning för parterna i virkeshandeln och vid bestämmande av entreprenadsummor för energived. I lagen fastställs också hur tvister som gäller mätning av virke ska lösas.

– Om ingen skriftlig överenskommelse om mätningen görs i förväg, mätningen inte görs på korrekt sätt eller egenkontroll inte utförs, leder detta lätt till en situation där den ena parten i mätningen inte är nöjd med mätresultatet. Iakttagande av lagen är ett effektivt sätt att förhindra att tvister om mätningen uppstår och fungerar vid behov som rättsskydd för parterna i mätningen, säger Weijo.

Anmälan om fabriksmätning

Användare av energived ska lämna en anmälan om fabriksmätning när energived mäts i en terminal eller på användningsplatsen och när mätningen omfattas av lagen om mätning av virke, dvs. volym, vikt (inkl. torrvikt) eller antal mäts. Mätning av energiinnehållet eller värmevärdet omfattas inte av lagen om mätning av virke.

En anmälan om fabriksmätning krävs inte heller om enbart vikten mäts med bryggvåg och mätresultatet inte används till exempel genom att omvandla vikten till volym med hjälp av omräkningstal.

Dessutom ska mätningen av energived vara regelbunden, omfattande och av permanent karaktär. En mätning anses vara omfattande om den årligen uppmätta virkesvolymen är minst 10.000 kubikmeter fastvolym eller 25.000 kubikmeter skrymvolym.

En anmälan om fabriksmätning ska lämnas även när den angivna mätvolymgränsen undantagsvis underskrids och nedgången i mätvolymen inte är permanent.

Tillsyn över lagen om mätning av virke utövas av de officiella mätare som arbetar vid Naturresursinstitutet. I arbetet ingår även att ge råd och svara på frågor som gäller tolkning av lagen.