Jordbruk SLC

Växthusodlare uppmanas fylla i
undersökning om odlingsåret

Proagria Lantbrukssällskapet genomför nu på uppdrag av ÖSP den återkommande undersökningen av odlingsåret för växthusföretagare. Målet är att så många som möjligt deltar så att statistiken blir heltäckande. Sista dagen för att besvara frågorna är den 19 januari.

– Den här statistiken sammanställs årligen och är viktig för intressebevakningen. Vi får en bild av huruvida odlingsarealen minskar eller ökar och uppgifterna delas också med de packerier som varit med och bidragit, säger Johanna Smith, trädgårdsombudsman för ÖSP.

Undersökningen kan göras antingen elektroniskt eller traditionellt i pappersformat där svaren skickas per post.

– Vi hoppas på att så många som möjligt fyller i eftersom det är bra att få en så heltäckande bild som möjligt. Det är bra till exempel inom intressebevakningen ha ett brett underlag när vi exempelvis informerar jord- och skogsbruksministeriet om trenderna inför årets odlingssäsong, förklarar Smith.

Odlarna får besvara frågor om arbetskraft och vilka grönsaker som kommer att odlas och om det gäller traditionell säsongsodling eller belyst odling året runt. Frågor om framtidsutsikter och förändringar i odlingsarealen finns också med.

I undersökningen ska också frågor om vattenförbrukningen besvaras.

– Det är viktig statistik när vi för dialog med de kommunala vattenbolagen så att vi som bransch kan uppskatta behovet. Det är mycket viktigt att vi har kännedom om det, konstaterar hon.

Frågorna kan besvaras elektroniskt här.