Grundvatten
Ett skogsområde på 45 hektar med en liten källa har fått den nya E-klassificeringen – med oklara konsekvenser för markägaren.
Jordbruk Skogsbruk

Västnylands grundvattenkartor ritas om – klass E förbryllar

NTM-centralen utför arbete med klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Västnyland. Till markägaren Katarina Maxenius stora förvåning hade ett 45 hektar stort skogsområde i Sjundeå plötsligt fått den nya E-klassificeringen, som kan få följder för skogsbruket på området.
– Jag blev fullständigt tagen på säng, säger hon.

I kommunerna Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå är förslaget nu till påseende. Som markägare gäller det att vara på alerten och i det här skedet ta reda på vilka ändringar som gjorts och vilka konsekvenser de olika beteckningarna kan få.

Det var så Katarina Maxenius resonerade, men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Det handlar i sista hand om tolkningsfrågor som kan vara beroende av vilken tjänsteman som fattar vilka beslut.

Projektet med klassificeringen och gränsdragningen av grundvattenområden görs i olika repriser i olika delar av landet. Det är ett resultat av att lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning reviderades år 2015. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden och ekosystem som är beroende av grundvatten. Det är här den nya E-klassificeringen kommer in.

Bara delvis på svenska

Materialet och kartorna i de berörda västnyländska kommunerna finns framlagda till påseende bland annat på kommunernas och Nylands NTM-Centrals hemsidor. Enligt de ursprungliga planerna skulle kommunernas och privatpersoners utlåtande vara NTM-centralen till handa senast den 19 september, men efter påtryckningar från Ingå kommer nu tiden att förlängas.

– Kommunerna är tvåspråkiga och markägarna till stor del svenskspråkiga. Materialet är av väsentlig betydelse för att överhuvudtaget förstå vad det är frågan om, motiverar miljöchef Patrik Skult i Ingå sitt genmäle.

I Ingå kommer byggnads- och miljönämnden inte att behandla frågan innan materialet finns på båda språken.

NTM-centralen i Nyland ger honom rätt och går in för att översätta allt material till svenska, men kan i det här skedet inte säga när sista inlämningsdag blir. Någon brådska förefaller det inte vara frågan om.

– Vi försöker få det gjort före jul åtminstone, säger geolog Esko Nylander på NTM-centralen.

Patrik Skult påpekar också att materialet helt saknar beskrivningar av vilka rättsverkningar och begränsningar klassificeringen kan få för markplanering, jordbruk och boende.

E skyddar ekosystem

Det är främst E-märkningen som förbryllar. Beteckningen E är ny och gäller skydd av ekosystem som är beroende av grundvatten. Exakt vilka konsekvenser det kan få för markägaren är alltså oklart.

– Det är en informativ beteckning vilket betyder att vid tillståndsärenden ska det från fall till fall göras en bedömning, säger Esko Nylander på NTM-centralen i Nyland.

E-beteckning är inte den enda som avgör vilka tillstånd som beviljas. Naturskyddslagen, vattenlagen eller skogslagen spelar också in, påpekar Nylander.

Markägarna vill däremot gärna ha en tydligare förklaring till vilka konsekvenser det är frågan om. Också SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund har engagerat sig i frågan och mer information fås förhoppningsvis under höstens lopp.

I de flesta kommuner handlar det inte om särskilt stora förändringar från tidigare grundvattenområden, men råkar man höra till dem som är berörd kan konsekvenserna vara betydande.

Hela skogen påverkas av en källa

I fallet med Katarina Maxenius handlade det om ett skogsområde hon och maken köpte år 2016 och som då inte var belagt med några begränsningar. Före år 2012 hade det däremot haft beteckningen IV som sedermera slopades.

– För klassificeringen 1 och 2 är ju målet att skydda grundvattnet och det vill vi ju alla. Annat är det med den här klassificeringen E som ingen verkar veta vad den innebär, säger Katarina Maxenius som själv är biolog till utbildningen.

Hon har varit i kontakt med NTM-centralen – men inte blivit klokare av det.

- Jag har fått till svar att värdet är informativt och att det eventuellt kan ha betydelse när jag ansöker om till exempel avverknings- eller dikningstillstånd.

För Maxenius är det just den här oklarheten som är det stora orosmomentet.

– Det känns som om statliga myndigheter konfiskerar privat egendom.

Hon tycker överlag att saken är klumpigt skött av myndigheterna. Själv blev hon uppmärksammad på frågan av en annan markägare. Som suppleant i byggnads- och miljönämnden i Sjundeå kom hon också den vägen i kontakt med ärendet, men var tvungen att jäva sig på grund av att hon själv är markägare på det berörda området.

Hennes uppfattning är ändå att nämndens medlemmar blivit bristfälligt informerade i frågan.

– Det har sagts att begränsningar kan komma i fråga när det gäller t ex dikning och gödsling på E-områden. Jag misstänker ändå själv att det är mer komplicerat än så eftersom det är ekosystemet som skyddas, inte en möjlig vattentäkt, och man gör onekligen ett häftigt intrång på ekosystemet då man avverkar, säger Maxenius.

Enligt lagen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

• Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
• Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
• Klass E, grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.