Lpx 00153546
EU:s medlemsländer och parlamentet har enats om regler för emissioner från industrin och jordbruket. Nötsektorn beviljas en frist fram till slutet av 2026. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Utsläpp från nötkreatur
ströks ur EU:s industridirektiv

Rådets och EU-parlamentets förhandlare har nått en politisk överenskommelse om ett direktiv för utsläpp från industrier och jordbruket. I kompromissen ströks utsläppsgränserna för nötsektorn. Utsläpp från grisar och fjäderfä ska däremot beaktas.

EU-parlamentet och medlemsländerna har i så kallade trilogförhandlingar enats om att skärpa reglerna för miljöskadliga utsläpp från industrin och jordbruket. Målet är att minska föroreningarna till nivåer som tryggar människors hälsa senaste år 2050.

Direktivet om industriutsläpp antogs första gången 2010. Det är EU:s främsta instrument för att minska föroreningar från stora industrianläggningar. Förslaget har föranlett oro inom delar av boskapssektorn.

Ursprungligen planerade kommissionen betydligt strängare regler med rapporteringsplikter för gårdar med mer än 150 mjölkkor. Senare har parlamentets miljöutskott föreslagit en höjning av gränsen till 300 kor.

Nötsektorn blir utanför

I motsats till EU-kommissionens första förslag, kommer de förändrade reglerna i ett första skede att lämna nötsektorn utanför. Förhandlarna vill ta särskild hänsyn till jordbruket, vilket i sin tur har genererat kritik från diverse miljögrupper.

Enligt de medverkande grupperna har förhandlarna försökt nå möjligast långt med förslagen att sänka utsläppen. Man håller emellertid fast vid principen att samarbeta med jordbrukarna, i stället för att gå emot dem.

I kommissionens första förslag förutsågs redan skärpta föreskrifter och krav på rapportering för gårdar med fler än 150 mjölkkor. EU-parlamentets miljöutskott uttalade sig senare för en gräns på 300 mjölkkor.

I den färskaste kompromissen lämnas korna och nötsektorn tillsvidare komplett utanför direktivet. EU-kommissionen ska lägga fram en ny rapport om utsläpp från jordbruket 2026. Rapporten kan vid behov tillämpas för eventuella ändringar i direktivet. 

Målet att minska utsläppen består men detta ska genomföras gemensamt med företag och bönder och inte mot dem. Argumentet är att kor inte är några industrianläggningar och ska därför undantas från direktivets tillämpningsområde.

Revideringen skärper gränserna för utsläpp av bland annat kväveoxider, metan och ammoniak. Inom jordbruket kommer grisar och fjäderfä att omfattas bättre än tidigare, framhåller miljöutskottets ordförande Pascal Canfin.

I den preliminära överenskommelsen fastställde förhandlarna bestämda tröskelvärden för djurhållningen. På förslag var 350 djurenheter för grisar, 300 enheter för värphöns och 380 djurenheter för jordbruk med blandad produktion.

Planer från 2030

Extensivt jordbruk och privat djurhållning borde undantas från direktivets tillämpningsområde. De nya reglerna ska enligt planerna införas successivt med början från 2030. De största gårdarna kommer att stå först i turen.

Direktivet skärper nuvarande gränsvärden för bland annat kväve, metan och ammoniak. EU-kommissionen förutsätts undersöka i vilken mån import från tredjeländer bör omfattas av kraven i det reviderade direktivet för industriutsläpp (IED).

Miljöorganisationen Greenpeace är allt annat än tillfreds med förslaget. Enligt Greenpeace är överenskommelsen en regelrätt fars och ett hån mot naturen och klimatet.