Jordbruk Globalt

USA och EU försöker
minska metanutsläppen

EU och USA strävar till att sänka de gemensamma utsläppen av metan i atmosfären med en tredjedel fram till 2030, utgående från fjolårets nivå. Det uppger nyhetsbyrån Reuters, som hänvisar till ett gemensamt dokument.

Ett avtal ska enligt Reuters tillkännages i samband med ett möte på fredagen. De deltagande länderna vill mobilisera stöd för initiativet inför COP26 -toppmötet i Glasgow i november.

En separat bilaga upptar en förteckning över ett tjugotal länder som förväntas ansluta sig till initiativet. Bland dem noteras Kina, Ryssland, Indien, Brasilien och Saudiarabien. Andra länder som nämns är Norge, Qatar, Storbritannien. Nya Zeeland och Sydafrika.

Efter koldioxid är metan den nästviktigaste källan till uppvärmningen av atmosfären. Den korta atmosfäriska livslängden för metan innebär att brådskande åtgärder relativt snabbt bidrar till att minska graden av global uppvärmning, heter det i dokumentet.

En förpliktelse till sänkta metanutsläpp kunde beröra de viktigaste utsläppskällorna. En stor del av metanutsläppen förorsakas av läckande infrastrukturer för gas och olja, gamla kolgruvor, jordbruket och avfallssektorn.

De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas. Koldioxid har bidragit mest till den uppvärmning som i dag förorsakas av fossila bränslen. De största utsläppen från jordbruket förorsakas emellertid av metan, enligt Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

Metan härstammar från idisslarnas fodersmältning, från stallgödsling och risodling. Nettoutsläppen av koldioxid borde på sikt minska till noll för att nå klimatmålen, medan det räcker att stabilisera metanutsläppen till en lägre nivå.

Den största delen av metanutsläppen kommer från idisslare via deras fodersmältning. Metanutsläpp förekommer dessutom vid hantering av stallgödsel. Metan bryts ned relativt snabbt i atmosfären medan koldioxiden stannar en betydligt längre tid.

Ökade utsläpp av metan ökar uppvärmningen, medan sänkta utsläpp relativt snabbt bidrar till en temperatursänkning. Sänkta utsläpp av koldioxid fortsätter däremot att värma upp atmosfären under långa tider. Uppvärmningen avtar endast långsamt.

Enligt SLU kunde man fortsätta med dagens metanutsläpp, men i gengäld borde ännu mer koldioxid tas ur atmosfären. Den avkylande effekten av minskade metanutsläpp kan därför bli betydelsefull på kort sikt.